ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== การแบ่งส่วนราชการ ==
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แบ่งส่วนราชการรับผิดชอบการเรียนการสอนดังนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/037/4.PDF กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖]</ref>
 
* สำนักงานอธิการบดี
* สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
* [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะบริหารธุรกิจ]]
* [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะวิศวกรรมศาสตร์]]
* คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
* [[วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|วิทยาลัยเพาะช่าง]]
* [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะศิลปศาสตร์]]
* [[คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว]]
* [[คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี]]
* [http://rcsee.rmutr.ac.th/ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์]
* [http://rcim.rmutr.ac.th/ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ]
* สถาบันวิจัยและพัฒนา
* สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
* สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
* [[วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์|วิทยาลัยเพาะช่าง]]
* สำนักงานอธิการบดี
 
หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
* [http://rcsee.rmutr.ac.th/ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์]
* [http://rcim.rmutr.ac.th/ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ]
* สำนักงานประกันคุณภาพ
* สถาบันวิจัยและพัฒนา
* [สถานีวิทยุฯ RMUTR RADIO][http://www.rmutrradio.com]
 
58,494

การแก้ไข