ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

'''1. ฝ่ายการพยาบาล'''
* งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
** หน่วยผู้ป่วยนอก
** หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
* งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
** หอผู้ป่วยวิกฤต 1
** หอผู้ป่วยวิกฤต 2
** หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด
* งานการพยาบาลพิเศษ
** หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด
** หน่วยไตเทียม
* งานการพยาบาลผ่าตัด
** หน่วยผ่าตัด
** หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง
* งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
** หอผู้ป่วย 4A
** หอผู้ป่วย 4B
* งานการพยาบาลอายุรศาสตร์
** หอผู้ป่วย 5A
** หอผู้ป่วย 5B
* งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชศาสตร์
** หอผู้ป่วย 7A
** หน่วยห้องคลอด
* งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
** หอผู้ป่วย 7B
** หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและวิกฤต
{{กลาง}}
'''32. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล'''
* งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
** หน่วยเวชระเบียน
** หน่วยหลักประกันสุขภาพ
** หน่วยสังคมสงเคราะห์
* งานโภชนาการ
** หน่วยโภชนบำบัด
** หน่วยโภชนบริการ
* งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ
** หน่วยสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
** หน่วยสุขภาพสัมพันธ์
** หน่วยบริการปฐมภูมิสุขภาพชุมชน
** หน่วยอาชีวอนามัย
* งานเภสัชกรรม
** หน่วยบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
** หน่วยบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยในและผลิตยา
** หน่วยวิชาการและบริบาลเภสัชกรรม
** หน่วยคลังยา
* งานพยาธิวิทยาคลินิก
** หน่วยพยาธิคลินิก
** หน่วยธนาคารเลือด
 
*'''3. งานสนับสนุนบริการสุขภาพ'''
'''2. ศูนย์ความเป็นเลิศฯ'''
* ศูนย์โรคหัวใจ
* ศูนย์โลหิตวิทยา
 
*'''4. งานโภชนาการ'''
'''3. สำนักงานอำนวยการโรงพยาบาล'''
 
* งานเลขานุการโรงพยาบาล
*'''5. งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ'''
* งานบริหาร
 
*'''6. งานเภสัชกรรม'''
 
*'''7. งานพยาธิวิทยาคลินิก'''
 
'''8. งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ'''
 
*'''9. ศูนย์โรคหัวใจ'''
 
*'''10. ศูนย์โลหิตวิทยา'''
{{ล่าง}}
 
4,993

การแก้ไข