ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพร้อม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ปี 2556 โรงเรียนพร้อมมีครูทั้งหมด 27 คน ครูต่างชาติ 4 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 293 คน แบ่งเป็น ระดับอนุบาล 217 คน และ ระดับประถมศึกษา 73 คน
ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 '''ระดับเหรียญทองแดง''' ให้กับโรงเรียนพร้อม
 
==สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน==
13

การแก้ไข