ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประติมากรรม"

=== ประติมากรรมประเภทนูนสูง ===
 
ได้แก่ ประติมากรรมที่ไม่ลอยตัว มีพื้นหลัง ตัวประติมากรรมจะยื่นออกมาจากพื้นหลังค่อนข้างสูง แต่มีพื้นเป็นฉากหลังประกอบอยู่ ประติมากรรมประเภทนี้มักใช้ตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาฐานอนุสาวรีย์อาคารทั่วไป เป็นประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูงประติมากรรมประเภทนูนสูงที่นิยมสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับตกแต่งนี้ควรจะรวมถึง ประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาแต่อดีตด้วย เช่น ประติมากรรมตกแต่งปูนปั้นประดับกระจกหน้าบ้าน พระอุโบสถและวิหารวัดไลย์ต่าง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีตลอดจนถึงการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน เช่น ซึ่งเป็นประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูง กล่าวกันว่าเป็นศิลปะสมัยอู่ทอง สร้างขึ้นราวพุทธศวตวรรษที่ 17 โดยด้านหน้าวิหารที่ปั้นเป็นเรื่องปฐมสมโพธิ์และทศชาติด้านหลังเรื่องราวหรือเป็นเรื่องการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ประติมากรรมปูนปั้นตกแต่งฐานอนุสาวรีย์ พระพุทธรูปปางลีลาที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวตกแต่งสะพาน อำเภอศรีสัชนาลัยและสิ่งก่อสร้างต่าง จังหวัดสุโขทัย ประติมากรรมปูนปั้นที่วิหารทรงม้าเป็นต้น วัดมหาธาตุและ จังหวัดนครศรีธรรมราชลอยและประติมากรรมปูนปั้นประดับเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจดีย์เจ็ดยอดอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นบินได้
ประติมากรรมประเภทนูนสูงที่ใช้สำหรับตกแต่งนี้ควรจะรวมถึง ประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่งด้วย เช่น ประติมากรรมปูนปั้นประดับกระจกหน้าบ้าน พระอุโบสถและวิหารต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน เช่น ประติมากรรมที่ปั้นเป็นเรื่องราวหรือเป็นลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ตกแต่งฐานอนุสาวรีย์ ตกแต่งสะพาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น และ ลอยและบินได้
 
=== ประติมากรรมลอยตัว ===
ผู้ใช้นิรนาม