ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

=== ลำดับแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์ ===
 
[[ทุกข์|ความทุกข์]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ชาติ]] (การเกิดอัตตา"ตัวตน"คิดว่าตนเป็นอะไรอยู่) ดับ
 
[[ชาติ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ภพ]] (การมีภาระหน้าที่และภาวะทางใจ) ดับ
 
[[ภพ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[อุปาทาน]] (ความยึดติดในสิ่งต่าง ๆ) ดับ
 
[[อุปาทาน]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ตัณหา]] (ความอยาก) ดับ
 
[[ตัณหา]] จะดับไปได้เพราะดับ [[เวทนา]] (ความรู้สึกทุกข์หรือสุขหรือเฉยๆ) ดับ
 
[[เวทนา]] จะดับไปได้เพราะดับ [[ผัสสะ]] (การสัมผัส) ดับ
 
[[ผัสสะ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[สฬายตนะ]] ([[อายตนะ]]ใน๖+นอก๖) ดับ
 
[[สฬายตนะ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[นามรูป]] ([[รูปขันธ์]]) ดับ
 
[[นามรูป]] จะดับไปได้เพราะดับ [[วิญญาณ]] ([[วิญญาณขันธ์]]) ดับ
 
[[วิญญาณ]] จะดับไปได้เพราะดับ [[สังขาร]] (อารมณ์ปรุงแต่งวิญญาณ-[[เจตสิก]]) ดับ
 
[[สังขาร]] จะดับไปได้เพราะดับ [[อวิชชา]] (ความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้ง) ดับ
 
== สมุทยวาร-นิโรธวาร ==
ผู้ใช้นิรนาม