ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สนธิสัญญา''' ({{lang-en|treaty}}) เป็นข้อตกลงเฉพาะหน้าภายใต้[[กฎหมายระหว่างประเทศ]]ซึ่งเข้าทำสัญญาโดยตัวแสดงในกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ [[รัฐเอกราช]]และ[[องค์การระหว่างประเทศ]] สนธิสัญญาอาจเรียกชื่อต่าง ๆ เช่น '''กติกา''' (covenant), '''กติกาสัญญา''' (pact), '''กรรมสาร''' (act), '''ข้อตกลง''' (accord), '''ความตกลง''' (agreement), '''แถลงการณ์''' (communiqué), '''ปฏิญญา''' (declaration), '''พิธีสาร''' (protocol) และ '''อนุสัญญา''' (convention) แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร รูปแบบความตกลงทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นสนธิสัญญาเท่าเทียมกันและมีหลักเกณฑ์เดียวกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 
สนธิสัญญาสามารถเปรียบได้หลวม ๆ กับ[[สัญญา (นิติศาสตร์)|สัญญา]] ทั้งสองต่างเป็นวิธีการที่ภาคีที่สมัครใจยอมรับพันธกรณีต่อกัน และภาคีซึ่งไม่สามารถยึดพันธกรณีสามารถรับผิดได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 
== สนธิสัญญาทวิภาคีและพหุภาคี ==
สนธิสัญญาทวิภาคีทำระหว่างสองรัฐ<ref name="nicholson135">Nicolson, Harold. (1934). ''Diplomacy,'' p. 135.</ref>หรือองค์การ อย่างไรก็ดี เป็นไปได้ว่าสนธิสัญญาทวิภาคีอาจมีภาคีมากกว่าสอง ตัวอย่างเช่น พิจารณาสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่าง[[สวิตเซอร์แลนด์]]กับ[[สหภาพยุโรป]]หลังการปฏิเสธความตกลงพื้นที่เศรษฐกิจยุโรปของสวิสเซอร์แลนด์ สนธิสัญญาแต่ละฉบับมีภาคีสิบเจ็ดประเทศ แต่สนธิสัญญาเหล่านี้ก็ยังเป็นสนธิสัญญาทวิภาคี มิใช่พหุภาคี ภาคีถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม สวิตเซอร์แลนด์ ("ฝ่ายหนึ่ง") กับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก ("อีกฝ่ายหนึ่ง") สนธิสัญญาก่อตั้งสิทธิและข้อผูกมัดระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกอย่างหลากหลาย ซึ่งมิได้สถาปนาสิทธิและข้อผูกมัดใด ๆ ระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก
 
สนธิสัญญาพหุภาคีทำระหว่างหลายประเทศ<ref name="nicholson135"/> ความตกลงดังกล่าวก่อตั้งสิทธิและข้อผูกมัดระหว่างแต่ละภาคีและภาคีอื่นทุกภาคี
 
=== พิธีสาร ===
ในกฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พิธีสารเป็นสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศทั่วไปซึ่งเสริมสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศฉบับก่อน ๆ พิธีสารสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาฉบับก่อน ๆ หรือเพิ่มเติมบทบัญญัติได้ ภาคีความตกลงก่อน ๆ ไม่จำเป็นต้องรับพิธีสาร บางครั้งจึงทำให้ประจักษ์ยิ่งขึ้นโดยเรียกว่า "พิธีสารเลือกรับ" (optional protocol) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาคีในความตกลงแรกจำนวนมากไม่สนับสนุนพิธีสาร
 
ตัวอย่างเช่น [[อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ]]ตั้งขอบข่ายงานเพื่อพัฒนาการผูกพันการจำกัดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ขณะที่[[พิธีสารเกียวโต]]มีบทบัญญัติและระเบียบเฉพาะที่ตกลงกันภายหลัง
38,884

การแก้ไข