ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั้งอยู่ที่สนามบินเก่า บ้านเชียงเครือ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 19 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) บนเนื้อที่วิทยาเขต 4,000 ไร่ หนองหารน้อย 700 ไร่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคของ ประเทศไทย และพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางด้าน การศึกษาของภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน โดยจัดให้มีคณะวิชาจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย การรวบรวมข้อมูลในการบริการวิชาการด้านเกษตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอีสานตอนบน เพื่อพัฒนาให้ภูมิภาคแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรครบวงจรที่ก้าวหน้า อุตสาหกรรมเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอินโดจีน
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับนิสิตและเปิดเรียน ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นครั้งแรก ในภาคต้น ของปีการศึกษา 2543-44 (KU60)
 
การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 3 คณะที่ได้จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2543 <ref>ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และ สำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543</ref>
 
 
== โครงการจัดตั้ง ==
* โครงการจัดตั้ง[[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] เป็นโครงการจัดตั้งคณะที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานเทียบเท่าภาควิชา โดยเปิดสอนนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนสาขาอื่น เช่น สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยเมื่อมีความพร้อมก็จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งเป็นคณะต่อไป
 
== หลักสูตร<ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=158</ref> ==
หลักสูตรที่เปิดการสอนมีดังนี้<ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=158</ref>
 
=== เปิดการสอน ปี 2543 - 2545 ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์