ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

===ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด===
====วัด====
:'''เขตที่ 1'''
# ชุมชนวัดป่าเรไร
# ชุมชนวัดคุ้ม
# ชุมชนวัดเหนือ
# ชุมชนท่านคร
# ชุมชนวัดบึง
# ชุมชนศิริมงคล
:'''เขตที่ 2'''
# ชุมชนพระอารามหลวง
# ชุมชนรอบเมือง
# ชุมชนวัดเวฬุวัน
# ชุมชนศรีอุดม
# ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
# ชุมชนทุ่งเจริญ
# ชุมชนพิพิธภัณฑ์
# ชุมชนมั่นคงพัฒนา
:'''เขตที่ 3'''
# ชุมชน บ.ข.ส.
# ชุมชนตลาดหนองแคน
# ชุมชนจันทร์เกษม
# ชุมชนโรงเรียนเมือง
# ชุมชนราษฎรอุทิศ
# ชุมชนโรงพยาบาล
 
===งานประเพณีและเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญ===
 
40

การแก้ไข