ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
=== ภาควิชาศิลปะการแสดง(Performing Arts) ===
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ '''สาขาวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง ''' และ'''สาขาวิชาการเขียนบท''' มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่บุกเบิกการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงในระดับปริญญาตรี เอกลักษณ์สำคัญของสาขาวิชาศิลปะการแสดง คือ การเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของนักศึกษา ผสมผสานทฤษฎีและสุนทรีย์สุนทรียะ มุ่งสร้างบุคลากร ที่รอบรู้และเชี่ยวชาญเชี่ยว ชาญในสายงานการแสดงด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลัง สำคัญของวงการศิลปะบันเทิง เนื้อหาและวิธีการสอนในแต่ละวิชาได้รับการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการการแสดงต่าง ๆ เพื่อเสริมหลักสูตร โดยมีศิลปินรับเชิญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มที่
 
=== ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting) ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์