ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่)
| ประเภท = องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
| วันก่อตั้ง =
| งบประมาณ = 1,445.4266 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2555]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = รักษาราชการแทนผู้ว่าการ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ประพีร์ อังกินันทน์]]
}}
 
'''สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน''' หรือ '''สตง.''' ({{lang-en|Office of the Auditor General of Thailand}}) -หรือ '''สตง.''' (OAG) เป็น[[องค์กรอิสระ]] อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ [[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]] (คตง.) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยมี '''[[ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน]]''' (Auditor General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน
 
== ประวัติ ==
 
== ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ==
เมื่อ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540]] มีผลบังคับใช้บังคับ และกำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็น[[องค์กรอิสระ]] โดยมี[[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]] (คตง.) 10 คน และ[[ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน]] 1 คน จึงได้มีการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จึงมีผู้เสนอชื่อให้คุณหญิง[[จารุวรรณ เมณฑกา]] เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนแรก<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00041456.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางจารุวรรณ เมณฑกา)]</ref>
 
หลังการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|รัฐประหารในปี พ.ศ. 2549]] ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ[[คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ|กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ]] หรือ (คตส.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/105/17.PDF ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ]</ref> และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/098/1.PDF ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป]</ref>
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตีความการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ว่าพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปี<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100811/347498/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87..html เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกา'จารุวรรณ'พ้นผู้ว่าสตง.]</ref> ซึ่งนาย[[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]] รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เรียกร้องให้คุณหญิงจารุวรรณ ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าว จนเกิดความขัดแย้งกันภายใน สตง. กระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคุณหญิงจารุวรรณ สิ้นสิ้นลงเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20101019/358538/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87..html ศาลปกครองพิพากษา'จารุวรรณ'พ้นตำแหน่งผู้ว่าสตง.]</ref>
 
== อ้างอิง ==
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]]
* [[ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน]]
 
; วิกิซอร์ซ
* {{วิกิซอร์ซบนบรรทัด|คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๗/๒๕๕๕|คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 57/2555}}
== แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://www.oag.go.th/ เว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]
38,884

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์