ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไขควง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ประเภทของไขควง
 
1. ไขควงปากแบบแบนหรือไขควงธรรมดา (Common Screwdriver€Screwdriver)
ปากไขควงจะมีลักษณะแบนลาดเอียงไปยังปลายสุดของไขควงทุกแบบสํ าหรับขันหรือคายสกรูหรือตะปูควงชนิดต่าง ๆ
2.ไขควงปากแฉก (Cross - Reset Head Screwdriver)
ผู้ใช้นิรนาม