ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การฆ่าคน"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
== ความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคนตามกฎหมายไทย ==
 
สามารถจำแนกความผิดเกี่ยวกับการฆ๋าคนตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย (ปมอปอ.) และกฎหมายอื่นของไทยที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้
 
{| class="wikitable"
! colspan = "4" bgcolor="#ebf5ff" | ประมุขแห่งรัฐ
|-
| 1 || การปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท หรือฆ่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งประเทศไทย || - ประหารชีวิต || ปมอปอ. มาตรา 107 วรรคหนึ่ง และมาตรา 109 วรรคหนึ่ง
|-
| 2 || การปลงพระชนม์ราชาธิบดี ราชินี รัชทายาท หรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ || - ประหารชีวิต หรือ <br\> - จำคุกตลอดชีวิต || ปมอปอ. มาตรา 130
|-
| 3 || การพยายามฆ่าบุคคลตามข้อ 1 หรือข้อ 2 || - โทษเช่นเดียวกับการฆ่าบุคคลนั้น || ปมอปอ. มาตรา 107 วรรคสอง มาตรา 109 วรรคสอง และมาตรา 130
|-
| 4 || การเตรียมการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย หรือ <br \> การล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการดังกล่าวแต่ช่วยปกปิดไว้ || - จำคุกตลอดชีวิต || ปมอปอ. มาตรา 107 วรรคสาม
|-
| 5 || การเตรียมการปลงพระชนม์พระราชินีหรือรัชทายาท หรือการเตรียมการฆ่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งประเทศไทย หรือ <br \> การล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการดังกล่าวแต่ช่วยปกปิดไว้ || - จำคุกตั้งแต่ 12-20 ปี || ปมอปอ. มาตรา 107 วรรคสาม
|-
| 6 || การสนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 หรือข้อ 5 || - โทษเช่นเดียวกับความผิดนั้น || ปมอปอ. มาตรา 111
|-
! colspan = "4" bgcolor="#ebf5ff" | บุคคล
|-
| 7 || การฆ่าผู้อื่น || - ประหารชีวิต หรือ <br \> - จำคุกตลอดชีวิต หรือ <br \> - จำคุกตั้งแต่ 15-20 ปี || ปมอปอ. มาตรา 288
|-
| 8 || การฆ่า <br \> - 8.1 บุพการี<br \> - 8.2 เจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามอำนาจหน้าที่<br \> - 8.3 ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตาม 8.2<br \> - 8.4 ผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน<br \> - 8.5 ผู้อื่นอย่างทารุณ<br \> - 8.6 ผู้อื่นเพื่อให้กระทำความผิดอื่นได้สะดวก<br \> - 8.7 ปิดปาก<br \> - 8.8 ผู้อื่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน โดยที่ผลประโยชน์นั้นมาจากการกระทำความผิดอื่น<br \> - 8.9 ผู้อื่นเพื่อหนีความผิด || - ประหารชีวิต || ปมอปอ. มาตรา 289
|-
| 9 || การทำให้คนตายโดยไม่เจตนา || - จำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี || ปมอปอ. มาตรา 290 วรรคหนึ่ง
|-
| 10 || การทำให้เกิดความผิดตามข้อ 8 โดยไม่เจตนา || - จำคุกตั้งแต่ 3-20 ปี || ปมอปอ. มาตรา 290 วรรคสอง
|-
| 11 || การยุให้บุคคลดังต่อไปนี้ฆ่าตัวตาย<br \> - เด็กอายุไม่เกินสิบหกปี<br \> - ผู้ที่ไม่อาจจำแนกได้ว่าการกระทำของตนดีหรือชั่วอย่างไร<br \> - ผู้ที่ไม่อาจบังคับการกระทำของตนเองได้ <br \> (ถ้าหากบุคคลดังกล่าวได้ฆ่าตัวตายหรือได้พยายามฆ่าตัวตาย จึงจะเป็นความผิดตามข้อนี้) || - จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ<br \> - ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ<br \> - ทั้งสองโทษ || ปมอปอ. มาตรา 293
|-
|}
204

การแก้ไข