ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎหมายล้มละลาย"

== ไทย ==
=== การเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ===
พระราชบัญญัติล้มละลายไม่ได้จำกัดไว้ว่าผู้ที่ล้มละลายจะต้องเป็นบุคคลประเภทใด ดังนั้น ไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทใดก็สามารถล้มละลายได้ ต่างจากการฟื้นฟูกิจการที่จะต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบรัษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น แต่โดยกฎหมายล้มละลายของไทยไม่อนุญาตกำหนดวิธีการขอให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตัวเองล้มละลายได้ไว้ แต่ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตัวเองฟื้นฟูกิจการได้5 วิธี ดังนี้
 
1. เจ้าหนี้ธรรมดาฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย
 
2. เจ้าหนี้มีประกันฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย
 
3. เจ้าหนี้ฟ้องขอให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ที่ตาย
 
4. ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้นิติบุคคลล้มละลาย และ
 
5. เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดล้มละลายตามห้างหุ้นส่วนสามัญ
 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายล้มละลายของไทยไม่อนุญาตให้ลูกหนี้ร้องขอให้ตัวเองล้มละลายได้ แต่ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตัวเองฟื้นฟูกิจการได้
 
=== การฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลายโดยเจ้าหนี้ ===
204

การแก้ไข