ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ในปี [[พ.ศ. 2475]] ได้เกิด[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง]]จาก[[ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์]]มาสู่[[ระบอบประชาธิปไตย]]ในประเทศไทย เมื่อวันที่ [[24 มิถุนายน]] โดยใน[[s:ประกาศคณะราษฏร ฉบับที่ ๑|คำประกาศของคณะราษฎร]]ในวันยึดอำนาจกล่าวว่า การที่ราษฎรยังถูกดูหมิ่นว่ายังโง่อยู่ ไม่พร้อมกับระบอบประชาธิปไตยนั้น “เป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่”<ref name="6pillars">คณะราษฎร, [http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%A3_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%91 ประกาศคณะราษฏร ฉบับที่ ๑], วิกิซอร์ซ</ref> นโยบายหรือหลักประการที่ 6 ใน [[หลัก 6 ประการของคณะราษฎร]] จึงระบุไว้ว่า “จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร”<ref name="6pillars" /> สถาบันศึกษาแบบใหม่ที่เปิดกว้างให้ประชาชนชาวสยามได้รับการศึกษาชั้นสูง โดยเฉพาะที่จะรองรับการปกครองบ้านเมืองที่เปลี่ยนไป จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาคู่กันกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง <ref name="Charnvit" /><ref name="Nidhi-2001">[[นิธิ เอียวศรีวงศ์]], [http://www.midnightuniv.org/datamid2001/newpage13.html ด้วยจิตวิญญาณธรรมศาสตร์], มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, พ.ศ. 2544. ปรับปรุงจากบทความ ''ฟื้นอุดมศึกษาไทย ด้วยจิตวิญญาณธรรมศาสตร์'', ปาฐกถางาน “เดินประชาธิปไตย” เนื่องในวาระ 69 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475, 24 มิถุนายน 2544 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์</ref>
 
[[พ.ศ. 2476]] รัฐบาลได้'''จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นใน[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]เป็นแห่งแรกในประเทศไทย''' แล้วให้โอนโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ไปสมทบกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ [[25 เมษายน]] ปีนั้นเอง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/144.PDF ประกาศโอนโรงเรียนกฎหมายไปขึ้นแก่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย], ราชกิจจานุเบกษา</ref> ครั้งนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้การเรียนการสอนของโรงเรียนกฎหมาย เป็นแผนกวิชาหนึ่งในคณะดังกล่าว ทั้งนี้ การโอนไปสมทบดังกล่าวเป็นแต่ทางนิตินัย ทว่าโดยพฤตินัยแล้ว ยังคงจัดการเรียนการสอนยังคงอยู่ที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลาเช่นเดิม<ref>ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. ''ธรรมศาสตร์การเมืองไทย จากปฏิวัติ 2475 ถึง 16 ตุลา 2516 - 6 ตุลา 2519''.กรุงเทพฯ : มติชน,2547.</ref> ซึ่งการให้โอนโรงเรียนกฎหมายไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้เป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้เกิดการก่อตั้ง มธก. ขึ้น โดยกลุ่มอดีตนักเรียนโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม กล่าวคือได้สร้างความไม่พอใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนกฎหมาย ที่ต้องการให้ยกฐานะโรงเรียนของตนเป็นมหาวิทยาลัยดังเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แต่กลับถูกทำให้เสมือนถูกยุบหายไป จึงมีผลผลักดันให้นักเรียนกฎหมายดังกล่าวเคลื่อนไหวหนุนให้มีการก่อตั้ง มธก. ขึ้น<ref name="Charnvit" />
โดยเมื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั้น ได้โอนทรัพย์สินตลอดจนคณาจารย์ของโรงเรียนกฎหมายเดิม เข้ามาสังกัดในมหาวิทยาลัยใหม่นี้ด้วย<ref name="Ratchakitcha2476">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/1007.PDF พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. 2476], ราชกิจจานุเบกษา</ref>
[[ไฟล์:Monument of Pridi Banomyong, Thammasat University 03.jpg|thumb|left|อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การ "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" ที่หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์]]
 
และเมื่อวันที่ [[27 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2477]] [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์]] [[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ได้เสด็จทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ณ ที่ตั้งเก่าของโรงเรียนกฎหมาย บนถนนราชดำเนิน เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา<ref name="Charnvit" /><ref name="LawHistory">[http://law.tu.ac.th/About_LAW/history/history.html ประวัติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</ref><ref name="TUHistory">[http://www.tu.ac.th/intro/about/swf/history1.htm ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], เว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</ref> โดย[[ปรีดี พนมยงค์|นายปรีดี พนมยงค์]] ได้กล่าวไว้ในโอกาสจัดตั้งมหาวิทยาลัยว่า {{คำพูด|'''"การตั้งสถานศึกษาตามลักษณะมหาวิทยาลัยย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ และเป็นปัจจัยในการแสดงความก้าวหน้าของประเทศ ประชาชนชาวสยามจะเจริญในอารยธรรมได้ก็โดยอาศัยการศึกษาอันดีตั้งแต่ชั้นต่ำ ตลอดจนการศึกษาชั้นสูง เพราะฉะนั้นการที่จะอำนวยความประสงค์และประโยชน์ของราษฎรในสมัยนี้ จึงจำต้องมีสถานการศึกษาให้ครบบริบูรณ์ทุกชั้น”ชั้น<ref name="Charnvit" />'''}}
 
และ
{{คำพูด|'''“มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษา รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเห็นความจำเป็นในข้อนี้ จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น"<ref name="Charnvit" />'''}}
 
ในช่วงเวลา 2 ปีแรก (พ.ศ. 2477-2479) การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินอยู่ที่ตึกโรงเรียนกฎหมายเดิมที่เชิงสะพานผ่านฟ้าภิภพลีลา<ref name="Charnvit" /> ต่อมาเมื่อวันที่ [[9 เมษายน]] [[พ.ศ. 2478]] มหาวิทยาลัยขอซื้อที่ดินบริเวณ[[ท่าพระจันทร์]] ซึ่งเดิมป็นที่ของทหาร และปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมทั้งสร้าง[[ตึกโดม]] โดยเงินที่ซื้อที่ดินรวมทั้งการก่อสร้างได้มาจากเงินที่มหาวิทยาลัย เก็บจากค่าสมัครและค่าเล่าเรียน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดตั้งสถาบันการเงินขึ้น สำหรับให้นักศึกษาวิชาการบัญชีใช้เป็นสถานที่ฝึกงานคือ ''ธนาคารแห่งเอเชียเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม'' (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น[[ธนาคารเอเชีย]] และปัจจุบันคือ[[ธนาคารยูโอบี]])
32,569

การแก้ไข