ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
(เก็บกวาด)
| เว็บ = [http://buca.bu.ac.th/ http://buca.bu.ac.th/]
}}
'''คณะนิเทศศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพ]] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ที่มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามารถในการวิจัย การวางแผน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีศิลปะและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลก
 
== ประวัติ ==
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือเป็นคณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเอกชน แสดง เปิดทำการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานี้ สำหรับในระยะแรกก่อตั้งได้ชื่อว่า “ แผนกวิชาสื่อสารมวลชน ” มีอาจารย์ประจำรับผิดชอบ 1 คน นอกจากนั้น เป็นผู้สอนที่ได้รับเชิญ มาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนิเทศศาสตร์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในรัฐ และเอกชน
 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 จึงเปลี่ยนชื่อ จากแผนกวิชาสื่อสารมวลชนมาเป็น "คณะสื่อสารมวลชน" มีอาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น 3 คน หลักสูตรในขณะนั้น เน้นเฉพาะสาขาการประชาสัมพันธ์เท่านั้น (หลักสูตรได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ให้เปิดได้ 2 สาขาวิชา คือ การประชาสัมพันธ์ และวารสารศาสตร์) จนถึงปี พ.ศ. 2523 จึงได้ทำการสอน ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ปี พ.ศ. 2522 วิทยาลัย ได้มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ของคณะขึ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับสภาพสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ก็ได้พิจารณา ที่จะขยายสาขาวิชาของคณะสื่อสารมวลชน (ชื่อที่ใช้อยู่ในขณะนั้น) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาคือ สาขาการโฆษณา และเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงหันมาพิจารณาความหมายคำว่า "คณะสื่อสารมวลชน" หรือ "School of Mass Communication" ควบคู่ไปกับ การปรับปรุงหลักสูตรไปด้วย ซึ่งถ้าพิจารณากันจริง ๆ แล้วคำ ๆ นี้มีความหมายถึง กระบวนการสื่อสาร ไปยังมวลชน โดยผ่านสื่อมวลชน เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งสื่อมวลชนนั้นได้แก่ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสารและภาพยนตร์ ซึ่งในคำจำกัดความนั้น จำกัดอยู่แต่เฉพาะประเภทของการสื่อสาร กับมวลชนเท่านั้น แต่คณะยังเปิดสอน ในวิชาการสื่อสารที่มีรูปแบบ นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้วเช่น สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาการโฆษณาและอาจจะเปิดสาขาอื่น ๆ อีกในอนาคต
ในที่สุด ที่ประชุมจึงได้หยิบคำว่า "นิเทศศาสตร์" ขึ้นมาพิจารณาว่า จะเป็นคำที่มีความหมาย ครอบคลุมในสาขาอาชีพ ทางการสื่อสารได้กว้างขวางกว่า หากในอนาคต ก็ย่อมสามารถทำได้ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงชื่อคณะใหม่กับอีกว่าจะมีความหมายเหมาะสมหรือครอบคลุมสาขาวิชานั้นหรือไม่ รวมทั้งคำว่า "นิเทศศาสตร์" หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Communication Arts" นั้นเป็นคำพูดที่ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงคิดขึ้น โดยทรงใช้ความหมายว่า "เป็นวิชาที่สื่อสารไปยังมวลชนโดยทางใดก็ตาม" ไม่จำเพาะแต่ทางหนังสือพิมพ์ เช่น การสื่อสารทางละครก็เข้าอยู่ในนิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชนทางอื่น นอกจากหนังสือพิมพ์ เช่น วิทยุโทรทัศน์ก็เป็นนิเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2523 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากคณะสื่อสารมวลชนเป็น "คณะนิเทศศาสตร์" หรือ "School of Communication Arts"และเปิดสาขาวิชาการโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
 
ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนในสาขาวารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ และการสื่อสารแบรนด์<ref>เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/about.html</ref>
 
== หน่วยงานและหลักสูตร<ref>เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/undergrad.html#</ref> ==
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน 12 สาขาวิชา ใน 7 ภาควิชา ได้แก่
 
<br clear="all"/>
{| class="toccolours" width = 100%
|-
! style="background: darkblue; color: white; "| หน่วยงาน
! style="background: darkblue; color: white; "| ระดับปริญญาตรี
|-
| valign = "top" style="background: #E0FFFF" | '''ภาควิชาการประชาสัมพันธ์'''
| valign = "top" style="background: #E0FFFF" | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
|-
| valign = "top" style="background: #ADD8E6" | '''ภาควิชาวารสารศาสตร์'''
| valign = "top" style="background: #ADD8E6" | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาสาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Journalism)
* สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcast Journalism)
|-
| valign = "top" style="background: #E0FFFF" | '''ภาควิชาการโฆษณา'''
| valign = "top" style="background: #E0FFFF" | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Advertising)
* สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advertising)
|-
| valign = "top" style="background: #ADD8E6" | '''ภาควิชาศิลปะการแสดง'''
| valign = "top" style="background: #ADD8E6" | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง (Acting and Directing)
* สาขาวิชาการเขียนบท (Script Writing)
|-
| valign = "top" style="background: #E0FFFF" | '''ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ '''
| valign = "top" style="background: #E0FFFF" | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)
|-
| valign = "top" style="background: #ADD8E6" | '''ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์'''
| valign = "top" style="background: #ADD8E6" | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communications)
|-
| valign = "top" style="background: #E0FFFF " | '''ภาควิชาภาพยนตร์'''
| valign = "top" style="background: #E0FFFF " | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
* สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ (Film Administration)
 
=== ภาควิชาวารสารศาสตร์ (Journalism) ===
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ '''สาขาวิชาวารสารศาตร์สื่อสิ่งพิมพ์''' และ '''สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์''' มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ฝึกฝนพัฒนาทักษะและความชำนาญเพื่อพร้อมที่จะก้าวออกไปประกอบอาชีพร่รสนองต่อตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพด้านวารสาร โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ที่มีรายวิชาที่เน้นหนักไปทางด้านงานหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งในรูปแบบของการผลิตเนื้อหา เช่น งานข่าว งานบทความและสารคดี ไปจนถึงการผลิตและออกแบบจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หรือจะเลือกศึกษาทางวารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานวารสารศาสตร์ในรูปของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกศึกษาในรายวิชาต่างๆ อาทิ วารสารศาสตร์ออนไลน์ การรายงานข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง การบริหารสื่อวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การจัดการข้อมูลดิจิตอลก่อนการพิมพ์ ฯลฯ
0100
 
=== ภาควิชาการโฆษณา (Advertising) ===
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ '''สาขาวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา''' และ '''สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์''' หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเน้นหนักด้านการสร้างสรรค์ หรือด้านการจัดการ รวมถึงกิจกรรมวิชาการประจำปี อาทิ งานนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (MADD Awards) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Workshop และ Client Service Workshop สาขาวิชาโฆษณาจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน บริหาร สร้างสรรค์และผลิตผลงานโฆษณาอันทรงประสิทธิภาพภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา
 
=== ภาควิชาศิลปะการแสดง(Performing Arts) ===
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ '''สาขาวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง ''' และ'''สาขาวิชาการเขียนบท''' มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่บุกเบิกการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงในระดับปริญญาตรี เอกลักษณ์สำคัญของสาขาวิชาศิลปะการแสดงคือการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของนักศึกษาผสมผสานทฤษฎีและสุนทรีย์ มุ่งสร้างบุคลากร ที่รอบรู้และเชี่ยวชาญในสายงานการแสดงด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลัง สำคัญของวงการศิลปะบันเทิง เนื้อหาและวิธีการสอนในแต่ละวิชาได้รับการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการการแสดงต่าง ๆ เพื่อเสริมหลักสูตร โดยมีศิลปินรับเชิญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มที่
 
=== ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting) ===
 
=== ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์(Brand Communications) ===
ปัจจุบันการสร้างและสื่อสารแบรนด์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในแวดวงธุรกิจ ด้วยเหตุที่ว่า สินค้าสามารถถูกพัฒนาเลียนแบบขึ้นมาได้อย่างเท่าเทียมกัน ทางเลือกในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคมีมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจแทบทุกธุรกิจจึงต้องสร้างทรัพย์สินที่มีคุณค่าของตนเองขึ้นมา และทรัพย์สินดังกล่าวก็คือ แบรนด์หรือแบรนด์ สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเชิงทฤษฎี แนวคิด หลักการและวิชาชีพด้านการสื่อสารแบรนด์ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรัก ชื่นชม ศรัทธาในแบรนด์จนนำมาซึ่งการซื้ออีกทั้งเกิดความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว การเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อแบรนด์เกิดวิกฤติขึ้น วิธีการชุบชีวิตใหม่ให้กับแบรนด์ที่ประสบปัญหาด้านยอดขายและภาพลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ถึงวิธีการทำความเข้าใจเชิงลึก (Insight) ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ที่เรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เครื่องมือการสื่อสารแบรนด์แบบ 360 องศา อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง การออกแบบเอกลักษณ์ (อาทิ การออกแบบ โลโก้ สโลแกน ชุดพนักงาน บรรยากาศภายในสำนักงานหรือร้านค้า การกำหนดเอกลักษณ์ด้านสี) เพื่อให้แบรนด์มีความโดดเด่น เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้จะมีส่วนผลักดันให้ธุรกิจและแบรนด์นั้นๆ ประสบความสำเร็จได้ โดยเนื้อหาที่กล่าวมาได้ถูกบรรจุไว้ในรายวิชาต่างๆ ที่มีการปรับให้ทันสมัยและทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์ จึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวงธุรกิจ การตลาด ด้วยการนำศาสตร์ทางด้านการสื่อสารแบรนด์ การนำเครื่องมือการสื่อสารต่างๆ ที่ครบวงจรไปผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถนำหลักการ ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า (Product Branding) สร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจบริการ (Service Branding) สร้างแบรนด์ให้กับบุคคล (Personal Branding) สร้างแบรนด์ให้กับสถานที่ (Place Branding) สร้างแบรนด์ให้กับกิจกรรม (Event Branding) ได้อีกด้วย
 
=== ภาควิชาภาพยนตร์ (Film) ===
138,643

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์