ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิจิเร็นชู"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
replaceViaSearch
(cleanup)
(replaceViaSearch)
*พระสงฆ์นิชิเรนโชชูจะนุ่งจีวรสีขาวและเขาเท่านั้น ในขณะที่นิกายนิชิเรนชูจะนุ่งสีเหลือง ม่วง หรือน้ำตาลด้วย
*นิชิเรนชู ปฏิเสธไดโงะฮนซนของนิชิเรนโชชู โดยอ้างว่า ไม่มีหลักฐานว่าพระนิชิเรนได้จารึกโงะฮนซนลงบนแผ่นไม้
*ทั้งสองนิกายจะมีสิ่งสักการะสักการบูชาที่เหมือนกันคือโงะฮนซน เพียงแต่โงะฮนซนของนิชิเรนโชชูถอดแบบออกมาจาก[[ไดโงะฮนซน]] ส่วนนิชิเรนชูก็จะถอดแบบมาจากโงะฮนซนต้นฉบับที่ พระนิชิเรนมอบให้กับเหล่าพระอาวุโส และโงะฮนซนในวัดคุอนจิ
*แม้ทั้งสองนิกายจะสักการะโงะฮนซนเหมือนกัน แต่นิกายนิชิเรนชูนั้นจะมีการบูชาแบบผสมผสาน เช่นอาจนำพระพุทธรูปมาวางไว้ในตู้พระ (บุทสึดน) ควบคู่กับโงะฮนซน แตกต่างกับนิชิเรนโชชูที่จะไม่เชื่อและไม่กราบไหว้รูปเคารพโดยเด็ดขาด
*ทั้งสองนิกายจะสวดมนต์บทธรรมสารถัต (นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว) เหมือนกัน แต่นิชิเรนโชชูจะสวดคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรเพียงแค่บทที่ 2 และ 16 เท่านั้น ในขณะที่นิชิเรนชูสวดทั้ง 28 บท
123,859

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์