ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มคณะใหม่ตามการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
(เพิ่มคณะใหม่ตามการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย)
 
| group2=[[คณะ]]
| list2= [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|นิติศาสตร์]] • [[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|พาณิชยศาสตร์และการบัญชี]] • [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|รัฐศาสตร์]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สังคมสงเคราะห์ศาสตร์]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ศิลปศาสตร์]] • [[คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน]] • [[คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา]] • [[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] • [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิศวกรรมศาสตร์]] • [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|แพทยศาสตร์]] • [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สหเวชศาสตร์]] • [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ทันตแพทยศาสตร์]] • [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|พยาบาลศาสตร์]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง]] • [[คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|ศิลปกรรมศาสตร์]] • [[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สาธารณสุขศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะเภสัชศาสตร์]] • [[วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยสหวิทยาการ]] • [[วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์]] • [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ]] • [[สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร]]
 
| group3= [[บัณฑิตวิทยาลัย]]
3,677

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์