ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึก''' ({{lang-en|conscientious objector}}) คือ ปัจเจกชนที่ใช้สิทธิ์[[ปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร]]<ref>On July 30, 1993, explicit clarification of the [[International Covenant on Civil and Political Rights]] Article 18 was made in the [[United Nations]] [[Human Rights Committee]] general comment 22, Para. 11: {{cite web|url=http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/IstandardsI3k.aspx|title=Special Rapporteur on freedom of religion or belief. Framework for communications. Conscientious Objection |publisher=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|accessdate=2012-05-07}}</ref>ด้วยเหตุเสรีภาพทางความคิด มโนสำนึก และ/หรือ ศาสนา<ref>{{cite web|url=http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm|title=International Covenant on Civil and Political Rights; See Article 18|publisher=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|accessdate=2008-05-15}}</ref>
 
[[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ]] (UNCHR) มีมติรับรองว่าการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกเป็นการใช้เสรีภาพทางความคิด มโนสำนึก และศาสนาโดยชอบ และเป็นไปตามสิทธิใน[[กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง]] และขยายความไปว่าผู้ที่เป็นทหารอยู่อาจพัฒนาเป็นผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกก็ได้ ทั้งยังเรียกร้องและย้ำเตือนให้รัฐที่มี[[การเกณฑ์ทหาร]]ให้จัดระบบคัดกรองผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีการทำงานอื่นเพื่อสังคมแทนการฝึกทหารสำหรับบุคคลเหล่านี้<ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument</ref><ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/3e63dcb94a1ae7a9802566ef005cf64a?Opendocument</ref><ref>[http://www.bayefsky.com/pdf/korea_t5_iccpr_1321_1322_2004.pdf HRC views in case Yoon and Choi v. Republic of Korea, communications nos. 1321-1322/2004]</ref> อนึ่ง UNCHR ยังสนับสนุนให้รัฐต่างๆ รับพิจารณาผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกที่เกรงกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีเป็นผู้ลี้ภัยตาม[[อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951]] (1951 Convention relating to the Status of Refugees)<ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument</ref>
<ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument</ref><ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/3e63dcb94a1ae7a9802566ef005cf64a?Opendocument</ref><ref>[http://www.bayefsky.com/pdf/korea_t5_iccpr_1321_1322_2004.pdf HRC views in case Yoon and Choi v. Republic of Korea, communications nos. 1321-1322/2004]</ref> อนึ่ง UNCHR ยังสนับสนุนให้รัฐต่างๆ รับพิจารณาผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกที่เกรงกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีเป็นผู้ลี้ภัยตาม [[อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951]] (1951 Convention relating to the Status of Refugees)<ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument</ref>
 
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติมีหลายประเทศที่มีการเกณฑ์ทหารแต่มิได้มีทางเลือกให้แก่ผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึก และหลายประเทศก็เข้มงวดกับการรับผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกเป็นผู้ลี้ภัย UNCHR กระทำได้เพียงวิจารณ์นโยบายของรัฐเหล่านั้น<ref>http://rsq.oxfordjournals.org/content/26/2/69.abstract</ref>
46,710

การแก้ไข