ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งลบ)
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <br>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
| ภาพ = [[ไฟล์:คณะมนุษยศาสตร์.jpg‎|150px]]
| ภาพ =
| ชื่ออังกฤษ = Faculty of Humanities and Social sciences Mahasarakham University
| คำขวัญ = ความหลากหลายทางภาษา ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม นำชุมชนสู่สากล
| คณบดี = ดร.อินธิสาร ไชยสาร
| สีประจำคณะ = {{color box|DarkViolet}} [[สีม่วง]]
| ที่อยู่ = 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
| เว็บ = [http://www.human.msu.ac.th]
}}
 
'''คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม''' เป็นคณะแรกเริ่มที่อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะขึ้นภายใต้การดูแลของ[[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยการยุบรวมกันระหว่าง 2 คณะ คือ [[คณะมนุษยศาสตร์]]กับ[[คณะสังคมศาสตร์]]ภายหลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะภาพเป็น[[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]ในปี 2537 [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]] มีการบริหารจัดการและแบ่งส่วนราชการแยกเป็นภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ ในส่วนภาควิชาแบ่งเป็น 5 ภาควิชา คือ
* ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
* ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
* ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
* ภาควิชาประวัติศาสตร์
* ภาควิชาภูมิศาสตร์
สำหรับในส่วนสำนักงาน เลขานุการคณะ แบ่งกลุ่มงานภายในเป็น 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และกลุ่มงานบริการวิชาการและบริการโสตทัศนศึกษาปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จำนวน 14 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จำนวน 6 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก จำนวน 6 สาขาวิชา จำนวนนิสิตรวมทั้งสิ้น 2141 คนแยกเป็นระดับปริญญาตรี 1960 คน ระดับปริญญาโท 122 คน และระดับปริญญเอก 59 คน
 
== ข้อมูลเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ==
* '''วิสัยทัศน์''' เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
* '''พันธกิจ''' มุ่งพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
* '''สีประจำคณะ''' สีม่วงเข้ม
* '''เพลงประจำคณะ''' เพลงถิ่นเราและเพลงเกียรติ HU-SOC
 
== ภาควิชา ==
* '''ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์''' เปิดสอนภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา ดังนี้
** สาขาภาษาอังกฤษ
** สาขาภาษาฝรั่งเศส
** สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
** สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
* '''ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก'''
* '''ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา'''
* '''ภาควิชาประวัติศาสตร์'''
* '''ภาควิชาภูมิศาสตร์'''
204

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์