ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
* [[พ.ศ. 2543]] สอบไล่ได้ [[เปรียญธรรม 9 ประโยค]] สำนัก[[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม]]
* [[พ.ศ. 2543]] ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จาก [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] วุฒิพ่อตาย
* [[พ.ศ. 2546]] พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) จาก [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์