ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่จำเป็น
(/* ผู้บริหารปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์ เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th...)
(ไม่จำเป็น)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
 
{{กล่องข้อมูล คณะในมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = คณะนิเทศศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนในสาขาวารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ และการสื่อสารแบรนด์<ref>เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/about.html</ref>
 
== ผู้บริหารปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์<ref> เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/about-management.html</ref> ==
 
<br clear="all"/>
{| class="toccolours" width=100%
|-
! style="background: darkblue; color: white; "| ผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์ชุดปัจจุบัน
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''ที่ปรึกษาคณบดี'''
[[ไฟล์:Buca-terapon.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''ผศ.ดร. ธีรพล ภูรัต'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*M.A. (Advertising), University of Texas at Austin, U.S.A.
*ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*ป.บัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''คณบดีคณะนิเทศศาสตร์'''
[[ไฟล์:Buca-peeraya.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ดร. พีรยา หาญพงศ์พันธุ์'''
* นศ.บ. (International Program) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
*M.A. Ball State University
*PhD. University of Iowa
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''รองคณบดีด้านบริหาร'''
[[ไฟล์:Buca-suntaree.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''อาจารย์ สุนทรี ผลวิวัฒน์'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย'''
[[ไฟล์:Buca-bubpha.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ผศ.ดร. บุบผา เมฆศรีทองคำ'''
* ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ว.ม. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ประกาศนียบัตรการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษา '''
[[ไฟล์:Buca-kiattisak.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''อาจารย์ เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | ''' ผู้ช่วยคณบดี'''
[[ไฟล์:Buca-wararat.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ วรารัตน์ ทักษิณวราจาร'''
* นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ผู้ช่วยคณบดี'''
[[ไฟล์:Buca-kulachet.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร'''
* นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | ''' หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์'''
[[ไฟล์:Buca-kitchai.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ กิจชัย ชัยนาคอนันต์'''
* นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* ว.ม. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์'''
[[ไฟล์:Buca-treepon.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ ตรีพล เกิดนาค'''
* ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* M.A. (Mass Communication) California State University at Northbridge
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา'''
[[ไฟล์:Buca-sumalee.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ สุมาลี เล็กประยูร'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* นศ.ม. (การโฆษณา) เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาศิลปการแสดง'''
[[ไฟล์:Buca-punnasak.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี '''
* อ.บ. (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* M.A. (Drama and Theatrical Production) University of Pittsburgh)
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์'''
[[ไฟล์:Buca-ath.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์'''
* นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์'''
[[ไฟล์:Buca-paninya.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ ปนิญญา ภักษา'''
* นศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* MFT (Film and Television) Bond University, QLD Australia
* Certificate IV in Graphic Design (AQF) KvB Institute of Technology
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชารสื่อสารแบรนด์'''
[[ไฟล์:Buca-sermyos.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ผศ. เสริมยศ ธรรมรักษ์'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
 
|}
 
== หน่วยงานและหลักสูตร<ref>เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th/undergrad.html#</ref> ==
38,884

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์