ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลูกถ่ายอวัยวะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มลิงค์ข้ามภาษาอังกฤษ)
ผู้บริจาคอวัยวะอาจมีชีวิตอยู่หรือ[[ภาวะสมองตาย|สมองตาย]]แล้ว เนื้อเยื่ออาจทำให้กลับคืนเหมือนเดิมได้ เช่นจากผู้บริจาคที่หัวใจตายมากว่า 24 ชั่วโมงนับจากหัวใจหยุดเต้น อวัยวะนั้นไม่เหมือนเนื้อเยื่อที่ส่วนใหญ่ (ยกเว้นกระจกตา) สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานสุดถึง 5 ปี นั่นหมายความว่าสามารถทำเป็นธนาคารอวัยวะได้ การปลูกถ่ายนำไปสู่ประเด็นทางจริยธรรมมากมายซึ่งรวมถึง การนิยามการตาย การอนุญาตให้ใช้อวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเมื่อไรและอย่างไร และการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอวัยวะสำหรับปลูกถ่าย <ref>See WHO Guiding Principles on human cell, tissue and organ transplantation, Annexed to [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf World Health Organization, 2008.]</ref><ref>Further sources in the [http://www.who.int/ethics/en/eth_bibliography_transplantation.pdf Bibliography on Ethics of the WHO].</ref> ยังมีประเด็นทางจริยธรรมอื่นๆอีกเช่น การทัวร์ปลูกถ่ายและประเด็นสังคมธุรกิจการค้าอวัยวะ ปัญหาเด่นๆได้แก่ การลักลอบค้าขายอวัยวะ <ref>See [http://www.who.int/bulletin/volumes/82/9/feature0904/en/index.html Organ trafficking and transplantation pose new challenges].</ref>
 
== การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย ==
 
การปลูกถ่ายและการบริจาคอวัยวะในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับ<ref>นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์, ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา, วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2553 การปลูกถ่ายอวัยวะและการบริจาคอวัยวะในประเทศไทย[http://www.oknation.net/blog/sukit/2010/09/04/entry-3 OK Nation Blog]</ref> แต่ได้มีการกำหนดหลักการเบื้องต้นโดยแพทยสภา<ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 84 ง 9 กรกฎาคม 2553 หน้า 106-107 [http://www.tmc.or.th/download/tmc106.pdf ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553]</ref>และสภากาชาดไทย<ref>ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย [http://www.organdonate.in.th/Download/pdf/method_2545.pdf ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พ.ศ. 2545]</ref><ref>[ http://www.organdonate.in.th/Download/pdf/announces.pdf ประกาศศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย]</ref>
 
ในการติดต่อบริจาคอวัยวะนั้น ผู้บริจาคอวัยวะควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง สามารถติดต่อได้ที่[http://www.organdonate.in.th/ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย] สายด่วน 1666 หรือ หมายเลข 0 2256 4045-6 หรือติดต่อด้วยตนเองที่สถานที่ต่อไปนี้
 
1. #สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หรือ สำนักงานกิ่งกาชาด ทุกจังหวัด
2. #เครือข่ายศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ โรงพยาบาลขอนแก่น
 
3. #[http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/transplant/ งานเปลี่ยนอวัยวะ โรงพยาบาลศิริราช]
2. เครือข่ายศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ โรงพยาบาลขอนแก่น
4. #ประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
5. #สถานที่ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เช่น รับบริจาคทุกปีที่งานกาชาด บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร รับบริจาคทุก 3 เดือน ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
3. [http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/transplant/ งานเปลี่ยนอวัยวะ โรงพยาบาลศิริราช]
 
4. ประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
5. สถานที่ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เช่น รับบริจาคทุกปีที่งานกาชาด บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร รับบริจาคทุก 3 เดือน ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
<references/>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.thai-transplant.org/knowledge.php สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย]
* [http://www.organdonate.in.th/Download/download.html ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย]
 
[[หมวดหมู่:วิทยาภูมิคุ้มกัน]]
[[หมวดหมู่:ศัลยกรรม]]
 
[[en:Organ transplantation]]

รายการนำทางไซต์