ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การมหาชน"

 
== รายชื่อองค์การมหาชนในประเทศไทย ==
=== สำนักนายกรัฐมนตรี ===
* [[สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา]] <!-- (Office for National Education Standards and Quality Assessment) -->
* [[สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ]]
* [[องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน]]
* [[สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้]] (OKMD) <!-- (Office of Knowledge Management and Development) --> มีหน่วยงานย่อย 7 แห่ง
** [[สำนักงานอุทยานการเรียนรู้]] (ห้องสมุดมีชีวิต) (TK Park), สอร.
** [[ศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ]], สอร.
** [[สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ]], สพร.
** [[ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ]], สคบ.
** [[ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม]] (ศูนย์คุณธรรม)
** [[ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ]], สมพช.
** [[ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย]], ศลชท.
** [[สถาบันวิทยาการการเรียนรู้]], สวร.
 
{{บทความหลัก|รายชื่อองค์การมหาชนในประเทศไทย}}
==== ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ====
* [[สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ]]
 
=== กระทรวงกลาโหม ===
* [[สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ]]
=== กระทรวงการคลัง ===
* [[สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน]]
 
=== กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ===
* [[สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน]]
=== กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ===
* [[สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง]]
* [[สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร]]
* [[สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]
 
=== กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ===
* [[สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ]], สพภ. <!-- (Biodiversity-Based Economy Development Office) -->
* [[องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก]] (TGO)
=== กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ===
* [[สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ]] (SIPA) <!-- (Software Industry Promotion Agency) -->
* [[สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์]]
* [[สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์]]
 
=== กระทรวงพลังงาน ===
* [[สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน]]
=== กระทรวงพาณิชย์ ===
* [[ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ]] (SACICT)
* [[สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ]] <!-- (The Gem and Jewelry Institute of Thailand) -->
=== กระทรวงวัฒนธรรม ===
* [[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]]
* [[หอภาพยนตร์]]
 
=== กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ===
* [[สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ]] (TINT), สทน. <!-- (Thailand Institute of Nuclear Technology) -->
* [[สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ]] (GISTDA) <!-- (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency) -->
* [[สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ]]
* [[สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน]]
* [[สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร]]
* [[สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ]]
 
=== กระทรวงศึกษาธิการ ===
* [[สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา]] <!-- International Institute for Trade and Development -->
* [[โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์]] <!-- (Mahidol Wittayanosorn School) -->
* [[สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ]] <!-- (National Institute of Education Testing Service) -->
=== กระทรวงสาธารณสุข ===
* [[โรงพยาบาลบ้านแพ้ว]] <!-- (Banpheao Hospital) -->
* [[สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล]]
 
== อ้างอิง ==
46,277

การแก้ไข