ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
 
'''ดร.สายสุรี จุติกุล''' ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคมสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี และยังเคยดำรงตำแหน่งอดีต[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] พ.ศ. 2534 – 2535 รัฐบาลของนาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] ในคณะรัฐมนตรีที่ 47 และคณะรัฐมนตรีที่ 49 ดร.สายสุรีเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 สมรสกับ [[รองศาสตรจารย์ ดร.กวี จุติกุล]] อดีตคณบดี[[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] บุตรธิดา 2 คน คือ นายกานต์ จุติกุล และ นางสาวสิรี จุติกุล
 
==ประวัติการศึกษา==
 
==ตำแหน่งปัจจุบัน==
* ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคมสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน==
* พ.ศ. 2527 [[ประถมาภรณ์ช้างเผือก]]
* พ.ศ. 2527 เหรียญจักรพรรดิมาลา
* พ.ศ. 2529 เหรียญพิทักษ์เสรีชน
* พ.ศ. 2533 [[มหาวชิรมงกุฎ]]
* พ.ศ. 2534 [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]]
 
==รางวัลและเกียรติยศ==
* 2531 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษา จาก[[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* 2531 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์กิตติมศักดิ์สาขา Humane Letters จาก Whitworth College, Washington [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
* 2533 รางวัลหนังสือเด็กดีเด่น “ ไม่อยากเป็นควาย” [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* 2533 รางวัลดีเด่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
==ประวัติการทำงาน==
* ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
* [[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] (คณะรัฐบาล ฯพณฯ นาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] 1 และ 2) พ.ศ. 2534 – 2535
* ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีด้านสตรีและเด็ก เยาวชน การศึกษา และพัฒนาสังคม พ.ศ. 2532 – 2535
* เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2526 – 2532
* รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523 – 2526
* รองโฆษกรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี (คณะรัฐบาล ฯพณฯ [[พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]] 1) พ.ศ. 2523 – 2524
* ผู้อำนวยการโครงการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาเด็ก ระยะยาว อายุ 0 – 14 ปี พ.ศ. 2523 – 2524
* UNIGEF Consultant ด้านวางแผนพัฒนาสังคม United Nations Asian and Pacitic Development Institute, ESCAP พ.ศ. 2518 – 2521
* UN Consuitant ด้านการวางแผนพัฒนาการศึกษา Trust Teritory Of the Pacitic Islands พ.ศ. 2519
* คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] พ.ศ. 2512 – 2518
* ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น]] พ.ศ. 2513 – 2517
* อาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] พ.ศ. 2500-2511
* ประธานคณะอนุกรรมการด้านครอบครัว ในคณะกรรมการ ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 
==ประสบการณ์ทางการเมือง==
ในสมัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] ปี พ.ศ. 2534-2535 ได้ริเริ่มและผลักดันงานที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคม โดย
* ริเริ่มรณรงค์และผลักดันคณะรัฐมนตรียกเลิก ปร.ฉบับที่ 337 ตลอดจนการออกพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ให้บุตรที่เกิดแก่สตรีไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทย
* แก้ไขระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการสตรี ในประเด็นการลาคลอดบุตร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ลาคลอดได้ 90 วัน (จากเดิม 60 วัน) โดยใช้วันลาอื่นมาสมทบได้ และดำเนินการต่อเนื่องจนไม่ต้องใช้วันลาอื่นมาสมทบ
* ผลักดันกระทรวงมหาดไทยให้มีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานสตรีให้ขยายเวลา การลาคลอดของลูกจ้างหญิง
380,773

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์