ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นหน่วยงานของ[[รัฐบาล]]ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนระดับ[[มัธยมศึกษา]] สังกัด[[กองมัธยมศึกษา]] [[กรมสามัญศึกษา]] (เดิม) [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในสายสามัญ รูปแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนักเรียนมากกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในประเภท[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนจำนวน 52 ไร่ 17 ตารางวา
 
โดยในช่วงเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา '''ศรีกระนวนวิทยาคม''' ได้ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าออกมาทำหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนอย่างมากมาย ในฐานะสถานศึกษาที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ กีฬา และคุณธรรมจริยธรรมทั้งระดับอำเภอ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับประเทศ
 
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' ตั้งอยู่ที่ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
==ประวัติโรงเรียน==
 
'''โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม''' ตั้งอยู่ที่เลขที่ 406 หมู่ที่ 18 ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลหนองโก [[อำเภอกระนวน]] [[จังหวัดขอนแก่น]] เป็นโรงเรียนประจำอำเภอกระนวน เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของอำเภอกระนวน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2516 โดยระยะแรกได้อาศัยหอประชุมโรงเรียนกระนวน เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ซึ่งในปีการศึกษาแรกนั้นได้เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน มีนายสวาม'''สวาท ภูแสนคำแสน''' เป็นครูใหญ่คนแรก และมีครูผู้สอนจำนวน 3 คน นักการภารโรง 1 คน
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ.2518]] ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่ม ตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง
 
ปี [[พ.ศ.2529]] กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสวาท ภูคำแสน ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพรศึกษา
 
ปี [[พ.ศ.2532]] กรมสามัญศึกษา อนุญาติให้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน โดยทำการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
 
ปี [[พ.ศ. 2534]] กรมสามัญศึกษา อุมัติให้สาขาของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้แยกออกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า "โรงเรียนยางคำพิทยาคม"
 
ปี [[พ.ศ.2537]] เปิดสาขาขึ้นที่บ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน มีนักเรียนจำนวน 82 คน มีนายสมยศ รัตนถา เป็นหัวหน้าสาขา และในปีการศึกษา 2540 ได้รับการก่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีชื่อว่า "โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา"
 
ปี [[พ.ศ.2544]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2544 (เป็นครั้งที่ 1)
 
ปี [[พ.ศ.2549]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548 (เป็นครั้งที่ 2)และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 2
 
ปี [[พ.ศ.2552]] โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 10 จึงได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา
 
 
117

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์