ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอนในสาขาวารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ และการสื่อสารแบรนด์
 
 
'''ผู้บริหารปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์'''
 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ภูรัต
 
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม
 
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์
 
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์สุนทรี ผลวิวัฒน์
 
หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ อาจารย์กิจชัย ชัยนาคอนันต์
 
หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์ อาจารย์ญาณินี เพชรานันท์
 
หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา อาจารย์สภารัตน์ ฟองมาศ
 
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
 
หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
 
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ อาจารย์กนกพร เพ็ญนารถ
 
หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์ อาจารย์ปนิญญา ภักษา
 
== หน่วยงานและหลักสูตร ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์