ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
== หน่วยงานและหลักสูตร ==
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน 1012 สาขาวิชา ใน 7 ภาควิชา ได้แก่
 
<br clear="all"/>
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ภาควิชาภาพยนตร์'''
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / Bachelor of Arts (B.A.)(Communication Arts)'''
* สาขาวิชาวิการผลิตภาพยนตร์ (Film)
* สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์
* สาขาวิชาภาพยนตร์ศึกษา
|-
|}
 
 
=== สาขาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)===
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ จัดการเรียนการสอน '''สาขาการประชาสัมพันธ์''' โดยเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบสนองความหลากหลายของสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
 
 
 
=== สาขาภาควิชาวารสารศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Journalism) ===
=== สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcast Journalism) ===
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ '''สาขาวิชาวารสารศาตร์สื่อสิ่งพิมพ์''' และ '''สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์''' มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ฝึกฝนพัฒนาทักษะและความชำนาญเพื่อพร้อมที่จะก้าวออกไปประกอบอาชีพสนองต่อตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพด้านวารสาร โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ ที่มีรายวิชาที่เน้นหนักไปทางด้านงานหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งในรูปแบบของการผลิตเนื้อหา เช่น งานข่าว งานบทความและสารคดี ไปจนถึงการผลิตและออกแบบจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร หรือจะเลือกศึกษาทางวารสารศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานวารสารศาสตร์ในรูปของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อันเป็นสื่อที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากนั้นนักศึกษายังมีโอกาสที่จะเลือกศึกษาในรายวิชาต่างๆ อาทิ วารสารศาสตร์ออนไลน์ การรายงานข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง การบริหารสื่อวารสารศาสตร์ การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การจัดการข้อมูลดิจิตอลก่อนการพิมพ์ ฯลฯ
 
=== สาขาภาควิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Advertising) ===
=== สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advertising) ===
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ '''สาขาวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณา''' และ '''สาขาวิชาการโฆษณาเชิงกลยุทธ์''' หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเน้นหนักด้านการสร้างสรรค์ หรือด้านการจัดการ รวมถึงกิจกรรมวิชาการประจำปี อาทิ งานนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (MADD Awards) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative Workshop และ Client Service Workshop สาขาวิชาโฆษณาจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ วิจัย วางแผน บริหาร สร้างสรรค์และผลิตผลงานโฆษณาอันทรงประสิทธิภาพภายใต้กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา
 
=== สาขาวิชาการแสดงและการกำกับภาควิชาศิลปะการแสดง (Acting andPerformance DirectingArts)===
=== สาขาวิชาการเขียนบท (Script Writing) ===
เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ '''สาขาวิชาการแสดงและการกำกับการแสดง ''' และ'''สาขาวิชาการเขียนบท''' มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่บุกเบิกการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงในระดับปริญญาตรี เอกลักษณ์สำคัญของสาขาวิชาศิลปะการแสดงคือการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของนักศึกษาผสมผสานทฤษฎีและสุนทรีย์ มุ่งสร้างบุคลากร ที่รอบรู้และเชี่ยวชาญในสายงานการแสดงด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลัง สำคัญของวงการศิลปะบันเทิง เนื้อหาและวิธีการสอนในแต่ละวิชาได้รับการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการการแสดงต่าง ๆ เพื่อเสริมหลักสูตร โดยมีศิลปินรับเชิญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มที่
 
=== สาขาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)===
เปิดสอนสาขา '''สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์''' ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ผลิตรายการในยุคของการพัฒนาสื่อด้วยความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน นักศึกษามีโอกาสฝึกนำทฤษฎีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตรายการ เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการละคร และรายการบันเทิงอื่น ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนสทั้งยังเป็นผู้มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์และสภาวะความเคลื่อนไหวในโลกซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของนักสื่อสารมวลชนที่ดี
 
=== สาขาภาควิชาการสื่อสารแบรนด์(Brand Communications)===
ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ เปิดสอน '''สาขาการสื่อสารแบรนด์''' เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในเชิงทฤษฎี แนวคิด หลักการ และวิชาชีพการสื่อสารแบรนด์ โดยจะเน้นความรอบรู้ในเชิงสหวิทยาการที่ ครอบคลุม ถึงด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และสามารถศึกษาสภาพแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหา กลยุทธ์ กลวิธีการสื่อสารแบรนด์ในระดับผลิตภัณฑ์และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
=== สาขาภาควิชาภาพยนตร์ (Film)===
เปิดสอนใน '''สาขาวิการผลิตภาพยนตร์ สาขาวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ และสาขาวิชาภาพยนตร์ศึกษา''' ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีไฟในการสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไปสู่เวทีสากล ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ
#การผลิตภาพยนตร์ มุ่งเน้นการผลิต การกำกับภาพยนตร์ การกำกับศิลป์ และการถ่ายทำ
#การบริหารงานภาพยนตร์ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ การจัดการ และการบริหารงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์