ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)''' เป็นองค์การมหาชนของไ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)''' เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] สังกัด[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] จัดตั้งขึ้นตาม[[พระราชกฤษฎีกา]]จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เมื่อวันที่ [[23 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2543]] และมีผลบังคับใช้อีก 90 วันถัดมา<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00019227.PDF</ref>
 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
58,494

การแก้ไข