ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยรังสิต]]ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ [[4 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]] หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ IB และ IGCSE
 
วิสัยทัศน์
ผู้นำการศึกษาในหลักสูตรสองภาษา
 
พันธกิจ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯจะต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรทวิภาษาของโรงเรียนฯ มุ่งสู่การเทียบมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสากล (The International Baccalaureate (IB) Diploma programme) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
 
หลักการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งวางรากฐานที่เป็นปึกแผ่นในความเป็นโรงเรียนทวิภา
อย่างแท้จริง โดยบูรณาการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติชั้นนำเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรแนวใหม่ในองค์รวม ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษามีความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีสัดส่วนเท่าๆกันระหว่างครูไทยและครูต่างชาติ ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปตามความเชื่อมั่นในทฤษฎีการศึกษาที่ว่าการเรียนรู้ภาษาจะต้องปลูกฝังไปพร้อมๆกับการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยรวม
 
สัดส่วนการผสมกลมกลืนระหว่างภาษาอังกฤษ-ไทยในแต่ละระดับ (English-Thai Immersion Rate)จากการศึกษาทบทวนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญการศึกษาอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้นำมาสู่ขั้นตอนการผสมกลมกลืนระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ-ไทย ดังต่อไปนี้
 
 
 
ระดับ อังกฤษ(%) ไทย(%)
อนุบาล 80 20
ประถมศึกษา 70 30
มัธยมศึกษา 60 40
 
เป้าหมายปลายสุดคือการให้นักเรียนมีความชำนาญการใช้ทั้งสองภาษาในระดับที่เท่าเทียมกัน คือ 50:50 ในขณะที่ทุกวิชาจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนควบทั้งสองภาษา ในแบบทวิภาษาที่แท้จริงด้วย
 
 
 
คณะครูและอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกมาจากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆในแถบเอเซีย ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนฯ ยังให้ความสำคัญยิ่งกับการสรรหาผู้ชำนาญการที่มีคุณภาพสูง ที่รักและห่วงใยในบุตรหลานของท่าน ตลอดจนรักษามาตรฐานด้านการศึกษาและการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับสูงอีกด้วย
 
นักเรียนที่เลือกอยู่หอพัก จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม พร้อมๆ กับการดูแลเอาใจใส่ทางวิชาการ และความเป็นอยู่เสมือนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเอง เนื่องจากหอพักของโรงเรียนมีลักษณะเป็นกันเอง พร้อมผู้ดูแลหอพักที่มากด้วยประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีการอบรมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน ถือเป็นวาระสำคัญของการบริหารหอพัก ทางโรงเรียนจึงมีการจัดสอนทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังเลิกเรียน รวมถึงการไปทัศนศึกษานอกสถานที่นอกเวลาเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งวิชาการและสังคมไปพร้อมๆ กัน
 
 
 
 
 
 
 
 
เราให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อหนุนการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมาจากการดัดแปลงลีลาการออกแบบอาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน์ที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวและได้ดุลยภาพระหว่างธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์
 
ห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ และมีเครื่องมือการเรียนการสอนที่พร้อม สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ
เราให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษ มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
ไร้สายความเร็วสูงนำมาใช้ทั้งทางด้านการบริหาร การติดต่อสื่อสารและการเรียนการสอน
 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ความสนใจในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เรามีห้องทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงยิมเนเซี่ยม สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิค สนามฟุตบอล หอพัก สนามเด็กเล่นเด็กเล่น
 
== อ้างอิง ==
<references />
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์