ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประพันธ์ นัยโกวิท"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
*นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
*[[เนติบัณฑิตไทย]]
*Master of Laws, [[มหาวิทยาลัยทูเลน|Tulane University]], U.S.A [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
การอบรมพิเศษ
- * หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 1
- * หลักสูตร The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders จากสถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น
- * หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่1 สำนักงานอัยการสูงสุด
- * หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
- * หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
 
== ประวัติการทำงาน ==

รายการนำทางไซต์