ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขยะมูลฝอย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปทุกท้องถิ่น </br>
 
หมวด ๑</br>
บททั่วไป
-------------------------
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ </br>
ข้อ ๕. การจัดการมูลฝอยทั่วไปต้องดำเนินการตาม บทบัญญัติในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอย
 
หมวด ๒ </br>
การเก็บมูลฝอยทั่วไป
--------------------------
ข้อ ๖. ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไปต้องเก็บมูลฝอยทั่วไป ในภาชนะบรรจุที่ต้องด้วยสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น</br>
 
 
หมวด ๓</br>
การขนมูลฝอยทั่วไป
-----------------------
ข้อ ๑๒. ในการขนมูลฝอยทั่วไป ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไปต้องนำภาชนะบรรจุหรือภาชนะ
 
 
หมวด ๔ </br>
การกำจัดมูลฝอยทั่วไป
-----------------------
 
 
 
หมวด ๕ </br>
การบริหารจัดการของท้องถิ่น
----------------------
ข้อ ๒๒. การบริหารจัดการมูลฝอยของราชการส่วนท้องถิ่น มีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพและความพร้อม
 
 
บทเฉพาะกาล
--------------------
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์