ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

# [[นางสุชาดา]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
# [[นางวิสาขา]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา
# [[นางขุชชุตตรา]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรมเป็นพหูสูต
# [[นางสามาวดี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา
# [[นางอุตตรานันทมารดาตตรา (นันทมาตา)]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยยินดีในฌาน
# [[พระนางนางสุปปวาสา]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต
# [[นางสุปปิยา]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้เป็นคิลานุปัฏฐาก
# [[นางกาติยานี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง
# [[นางกาฬีกุรรฆริกาฬี (อุบาสิกาชาวกุรุรฆริกา)]] เอตทะคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสโดยได้ยินได้ฟังตามเขา
# [[นางนกุลมารดามาตาคหปตานี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดาพระพุทธเจ้า
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม