ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

 
== อุบาสกที่เป็นเอตทัคคะ ==
# [[ตปุสสะ-ภัลลิกะตปุสสะและภัลลิกะ]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน
# [[อนาถปิณฑิกเศรษฐี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก
# [[จิตตคฤหบดี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก
# [[หัตถกคฤหบดีอาฬวกอานาคามี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ 4
# [[พระเจ้ามหานามศากยะนามะ]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสปัจจัย ๔ อันประณีต
# [[อุคคคฤหบดี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้ของเจริญจิตถวายโภชนะเป็นที่ชอบใจ
# [[อุคคตคฤหบดี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์เป็นสังฆอุปัฏฐาก
# [[สูรอัมพัฏฐอุบาสกสูรัมพัฏฐเศรษฐี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวเลื่อมใสอย่างมั่นคง
# [[ชีวกโกมารภัจภัจจ์]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล
# [[นกุลบิดาปิตาคฤหบดี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า
 
== อุบาสิกาที่เป็นเอตทัคคะ ==
ผู้ใช้นิรนาม