ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

เพิ่มขึ้น 157 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
== พระภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะ ==
# [[พระมหาปชาบดีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู
# [[พระมหาเขมาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา
# [[พระมหาอุบลวรรณาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์
# [[พระมหาปฏาจาราเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย
# [[พระมหานันทาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยยินดีในฌาน
# [[พระมหาธรรมทินนาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก
# [[พระมหาโสณาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
# [[พระมหาสกุลาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
# [[พระมหาภัททากุณฑลเกสาเกสีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
# [[พระมหาภัททกาปิลานีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้)
# [[พระมหาภัททากัจจานาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญาบรรลุมหาภิญญา
# [[พระมหากีสาโคตมีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
# [[พระมหาสิงคาลมาตาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
 
== อุบาสกที่เป็นเอตทัคคะ ==
# [[ตปุสสะ-ภัลลิกะ]] เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน
ผู้ใช้นิรนาม