ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภัททิยกาฬิโคธาบุตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Monarch
|สี =
|ภาพ =
|พระบรมนามาภิไธย = ภัททิยโคตมะ
|พระปรมาภิไธย = ภัททิยศายราชา
|วันพระราชสมภพ =
|วันสวรรคต =
|พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์
|พระราชบิดา =
|พระราชมารดา= [[พระนางกาฬิโคธาราชเทวี]]
|พระมเหสี =
|พระราชสวามี =
|พระราชโอรส/ธิดา =
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ศากยะ]]
|ทรงราชย์ =
|พิธีบรมราชาภิเษก =
|ระยะเวลาครองราชย์ =
|รัชกาลก่อนหน้า = ไม่ทราบ
| รัชกาลถัดมา = ไม่ทราบ
}}
'''พระภัททิยเถรศากยราชา''' หรือ '''พระภัททิยศากยะ''' เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัย[[พุทธกาล]] พระภัททิยเถรศากยราชา เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้า โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์ก่อนทรงสละราชสมบัติออกผนวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์
 
พระภัททิยเถรศากยราชา ออกผนวชโดยการชักชวนของเจ้าชายอนุรุทธกุมารผู้ทรงเป็นพระสหาย พระองค์ออกผนวชพร้อมกับเจ้าราชกุมารอีก 5 พระองค์ และนายอุบาลีภูษามาลา ณ อนุปิยนิคม เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านมักอุทานเสมอว่า "สุขหนอ ๆ" พระพุทธเจ้ายกย่องท่านให้เป็นพระเอตทัคคะผู้เลิศทาง'''ผู้เกิดในสกุลสูง'''
 
== พระราชประวัติ ==
พระภัททิยเถรศากยราชา เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้า โดยท่านเป็นเจ้าชายนับเนื่องในพระบรมศากยราชวงศ์ ไม่ปรากฏว่าพระราชบิดาของพระองค์ทรงพระนามใด แต่พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าพระนางกาฬิโคธาราชเทวี พระองค์ได้เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาจวบจนเสด็จออกผนวช
 
== สาเหตุที่ทรงออกผนวช==
{{กล่องข้อมูล บุคคลในพระพุทธประวัติ
| name = พระภัททิยเถรศากยราชา
| ชื่อสถานที่ = โบราณสถานพระราชวัง[[เมืองกบิลพัสดุ์]]
| หมายเหตุ =
}}
'''พระภัททิยเถรศากยราชา''' หรือ '''พระภัททิยศากยะ''' เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัย[[พุทธกาล]] พระภัททิยเถรศากยราชา เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้า โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์ก่อนทรงสละราชสมบัติออกผนวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์
 
พระภัททิยเถรศากยราชา ออกผนวชโดยการชักชวนของเจ้าชายอนุรุทธกุมารผู้ทรงเป็นพระสหาย พระองค์ออกผนวชพร้อมกับเจ้าราชกุมารอีก 5 พระองค์ และนายอุบาลีภูษามาลา ณ อนุปิยนิคม เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านมักอุทานเสมอว่า "สุขหนอ ๆ" พระพุทธเจ้ายกย่องท่านให้เป็นพระเอตทัคคะผู้เลิศทาง'''ผู้เกิดในสกุลสูง'''
 
== พระราชประวัติ ==
พระภัททิยเถรศากยราชา เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้า โดยท่านเป็นเจ้าชายนับเนื่องในพระบรมศากยราชวงศ์ ไม่ปรากฏว่าพระราชบิดาของพระองค์ทรงพระนามใด แต่พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าพระนางกาฬิโคธาราชเทวี พระองค์ได้เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาจวบจนเสด็จออกผนวช
 
== สาเหตุที่ทรงออกผนวช==
{{Infobox Monarch
|สี =
|ภาพ =
|พระบรมนามาภิไธย = ภัททิยโคตมะ
|พระปรมาภิไธย = ภัททิยศายราชา
|วันพระราชสมภพ =
|วันสวรรคต =
|พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์แห่งศากยราชวงศ์
|พระราชบิดา =
|พระราชมารดา= [[พระนางกาฬิโคธาราชเทวี]]
|พระมเหสี =
|พระราชสวามี =
|พระราชโอรส/ธิดา =
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ศากยะ]]
|ทรงราชย์ =
|พิธีบรมราชาภิเษก =
|ระยะเวลาครองราชย์ =
|รัชกาลก่อนหน้า = [[พระเจ้ามหานามศากยราชา]]
| รัชกาลก่อนหน้าถัดมา = ไม่ทราบ
}}
พระภัททิยเถรศากยราชา มีพระราชศรัทธาเสด็จออกผนวชในพระพุทธศาสนาพร้อมกับเจ้าราชกุมารทั้ง 5 คือ [[เจ้าชายอนุรุทธะ]], [[เจ้าชายอานันทะ]], [[เจ้าชายภัคคุ]], [[เจ้าชายกิมพิละ]] และ[[เจ้าชายเทวทัตต์]] และนายช่างกัลบกนามว่านายอุบาลีภูษามาลาอีก 1 ท่าน รวมเป็น 7 ณ อนุปิยอัมพวัน ในอนุปิยนิคม โดยการชักชวนของเจ้าชายอนุรุทธะ โดยในวันผนวชนั้น เจ้าชายทั้ง 6 ได้ตกลงกันให้นายอุบาลีผู้เป็นช่างภูษามาลาออกบวชก่อนตน เพื่อจะได้ทำความเคารพเป็นการลดทิฐิและมานะแห่งความเป็นเชื้อสายกาษัตริย์ของตนลง โดยทั้งหมดได้อุปสมบทด้วยวิธี[[เอหิภิกขุอุปสัมปทา]]โดยตรงจากพระพุทธเจ้า
14,394

การแก้ไข