ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ในเบื้องต้น ต้องเข้าใจก่อนว่า "พระราชบัญญัติ" และ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ" ตราขึ้น)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาด}}
{{มุมมองสากล}}
 
'''พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ''' เป็น[[กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ]]ที่ตราขึ้นในรูปแบบ[[พระราชบัญญัติ]] ซึ่ง[[รัฐธรรมนูญ]]แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งในระบบบทกฎหมายไทย เพื่อกำหนดรายละเอียดซึ่งเป็นกฎเกณฑ์สำคัญเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ บางมาตราที่บัญญัติหลักการไว้อย่างกว้าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้มีความกระจ่างแจ้ง ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องบัญญัติไว้ในตัวบทแห่งรัฐธรรมนูญให้มีความยาวมากเกินไป และเพื่อที่จะได้สะดวกแก่การแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องดำเนินการตามวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ทำได้ยากกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
 
ด้วยเหตุนี้ จึงเข้าใจว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2550 จึงน่าจะมีศักดิ์ที่สูงกว่าพระราชบัญญัติธรรมดา อย่างไรก็ดีความเห็นดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้ง
 
[[หมวดหมู่:นิติศาสตร์บ่อเกิดของกฎหมาย]]
[[หมวดหมู่:กฎหมาย]]
[[หมวดหมู่:กฎหมายมหาชน]]
[[หมวดหมู่:กฎหมายรัฐธรรมนูญ]]
{{โครงการเมือง}}
 
ในเบื้องต้น ต้องเข้าใจก่อนว่า "พระราชบัญญัติ" และ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ" ตราขึ้นใช้บังคับและมีผลใช้บังคับอยู่ได้ โดยอาศัยอำนาจ "นิติบัญญัติ" ผ่านทางรัฐสภา เมื่อพิจารณาจากที่มาของอำนาจในการตราแล้ว จึงเห็นได้ว่ามี "ศักดิ์" ที่เท่ากัน ในทำนองเดียวกับ "พระราชกำหนด" ที่มีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปได้ก็โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติ จึงมีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วิธีการเสนอและกระบวนการในการตรากฎหมายดังกล่าวเหล่านี้ ไม่ได้มีผลทำใหเกิดความแตกต่างในด้านลำดับศักดิ์ของกฎหมายแต่อย่างใด
5,455

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์