ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิทรูจีซัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
 
'''ลัทธิทรูจีซัส''' หรือ '''โบสถ์ทรูจีซัส''' (True Jesus Church - 真耶穌教會 ย่อ '''TJC''' หรือแปลว่า '''โบสถ์พระเยซูที่แท้จริง''') คือ กลุ่มความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ซึ่งแตกแขนงออกมาจาก[[คริสต์ศาสนา]]นิกาย[[โปรเตสแตนต์]] ต้นสังกัดอยู่[[ประเทศจีน]] โดยกลุ่มที่เรียกว่า เพนเทโคสต์ (Pentecost) ซึ่งตั้งขึ้นที่ เมือง[[ปักกิ่ง]] ประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1917 ประธานของกลุ่ม TJC ที่ได้จากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือ หลวงพ่อ Yung-Ji Lin (林永基傳道,''Lin Yung-Ji'') กลุ่มนี้มีความเชื่อทางศาสนาหลัก ที่ว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว และเชื่อในคำสอนของพระเยซู ในปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 2.5 ล้านคนใน 48 ประเทศและ 6 ทวีป 1953 ได้มีการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายคือเผยแพร่คำสอนแก่ทุกชนชาติก่อนการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
 
== คำสอนหลัก 510 ประการ ==
== มีความเชื่อหลัก 10 ประการ ==ได้แก่
=== วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ===
"การพูดที่แจ่มแจ้งแสดงถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นการรับรอง ที่พวกเราสืบทอดกันมาบนอาณาจักรแห่งสวรรค์"<br/> (โรม 8:16; เอเฟซัส 1:13-14)
=== วันบริสุทธิ์ ===
"วันบริสุทธิ์, วันที่ 7 ของสัปดาห์ (วันเสาร์) , เป็นวันศักดิ์สิทธิ์, ได้รับพรและช่วยให้พ้นจากบาปโดยพระผู้เป็นเจ้า จะถูกเฝ้าดูภายใต้การเฉลิมฉลองแห่งการดลบันดาล และการไถ่บาปจากพระผู้เป็นเจ้าผู้งามสง่า และด้วยความหวังแห่งการได้พักอย่างเป็นนิรันดร์ของชีวิตที่เข้ามา"<br/> (ปฐมกาล 2:2-3; ฮีบรู 4:9-11)
=== พระเยซู ===
== ความเชื่อ 10 ประการ ==
# "[[พระเยซู]] คือพระวจนะที่บังเกิดขึ้นเป็นเนื้อหนัง สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อการไถ่บาป และกลับคืนชีพในวันที่สาม แล้วแสด็จขึ้นสวรรค์ ทรงเป็นผู้ไถ่บาปเพียงหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ ทรงเป็นผู้สร้างสวรรค์และโลก และเป็น[[พระเจ้า]]แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น"<br/> (ยอห์น 3:16;1 โครินธ์ 15:3-4; กิจการ 4:12)
 
# "พระ[[คัมภีร์ไบเบิล|คัมภีร์]] (ซึ่งประกอบด้วย [[รายชื่อคัมภีร์ของศาสนาคริสต์|พันธสัญญาเดิม]] และ [[คำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่|พันธสัญญาใหม่]]) ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นคัมภีร์แห่งสัจจธรรม และเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของชาวคริสต์"<br/> (2 ทิโมธี 3:16)
=== พระคัมภีร์ ===
# "ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณโดยความเชื่อ โดยที่พระเจ้าทรงเมตตาประทานให้ เราต้องเชื่อมั่นในวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เพื่อชักนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ในการเทิดทูนพระเจ้า และ ในการ[[รัก]]เหล่ามนุษยชาติ"<br/> (เอเฟซัส 2:8)
# "พระ[[คัมภีร์ไบเบิล|คัมภีร์]] (ซึ่งประกอบด้วย [[รายชื่อคัมภีร์ของศาสนาคริสต์|พันธสัญญาเดิม]] และ [[คำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่|พันธสัญญาใหม่]]) ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นคัมภีร์แห่งสัจจธรรม และเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของชาวคริสต์"<br/> (2 ทิโมธี 3:16)
# "โบสถ์แห่งพระเยซูที่แท้จริง ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระเยซู ผ่านวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในช่วงแห่งฝน เป็นการบูรณะกลับคืนมา ของโบสถ์ที่แท้จริง ในยุคแห่งอัครทูต"<br/> (โยเอล 2:23; อาโมส 9:11)
 
# "การกลับมาครั้งที่สองของพระเจ้า พระเจ้าจะลงมาจากสวรรค์ในวันสุดท้าย เพื่อพิพากษา: คนดีจะมีชีวิตนิรันด์ ส่วนคนเลวจะถูกลงโทษตลอดกาล"<br/> (มัทธิว 25:31-34; 1เธสะโลนิกา 4:16-17)
=== การช่วยให้พ้นบาป===
# "ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณโดยความเชื่อ โดยที่พระเจ้าทรงเมตตาประทานให้ เราต้องเชื่อมั่นในวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เพื่อชักนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ในการเทิดทูนพระเจ้า และ ในการ[[รัก]]เหล่ามนุษยชาติ"<br/> (เอเฟซัส 2:8)
 
===โบสถ์แห่งพระเยซูที่แท้จริง ===
# "โบสถ์แห่งพระเยซูที่แท้จริง ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระเยซู ผ่านวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในช่วงแห่งฝน เป็นการบูรณะกลับคืนมา ของโบสถ์ที่แท้จริง ในยุคแห่งอัครทูต"<br/> (โยเอล 2:23; อาโมส 9:11)
===การพิพากษาครั้งสุดท้าย===
# "การกลับมาครั้งที่สองของพระเจ้า พระเจ้าจะลงมาจากสวรรค์ในวันสุดท้าย เพื่อพิพากษา: คนดีจะมีชีวิตนิรันด์ ส่วนคนเลวจะถูกลงโทษตลอดกาล"<br/> (มัทธิว 25:31-34; 1เธสะโลนิกา 4:16-17)
 
== อ้างอิง ==
153

การแก้ไข