ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมภพ ภิรมย์"

 
==ประวัติการศึกษา และวุฒิกิตติมศักดิ์==
* 2484: สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตย์ศาสตรบัณฑิต [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* 2504: ประกาศนียบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
* 2507: ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการชั้นสูง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
* 2510: [[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
* ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
== ประวัติการทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม