ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{โครง-ส่วน}}
{{p}}
เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
แบ่งออกเป็น 5 คณะคือ
 
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปริญญาบัตร 21 สาขาวิชา ได้แก่
1. Business Administration
• หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่นการผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และหลักสูตรใหม่ นิเทศศิลป์ (เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม 2552)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การเงิน ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
• หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์
• หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรปริญญาโท 2 สาขาวิชา ได้แก่
2. Humanities and Language
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ)
 
* การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)
3. Science
 
4. Social Science
 
5. Travel Industry Management
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์