ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาปัตยกรรมภายใน"

แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.
(หน้าใหม่: สถาปัตยกรรมเป็นส่วนที่แยกออกมาจาก สถาปัตยกรรม (อาคาร) ที่ต้อ...)
 
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
สถาปัตยกรรมเป็นส่วนที่แยกออกมาจาก สถาปัตยกรรม (อาคาร) ที่ต้องในวงเล็บคำว่า อาคารเนื่องจากในอนนี้ คำว่าสถาปัตยกรรมได้ถูกนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช้อาคารด้วย เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในความหมายของคำว่า "สถาปัตยกรรมภายใน" จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "ออกแบบตกแต่งภายใน" ซึ่งมีความหมายค่อนข้างตรงตัวอยู่แล้ว ในความเห็นของผู้เขียน พอจะประมาณได้ว่า "สถาปัตยกรรมภายใน"น่าจะหมายรวมถึง "การก่อเกิดความงามที่ยังประโยชน์ แฝงความหมายแห่งศิลปกรรม จิตรกรรม ปติมากรรม เพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์ ที่เป็นผู้ใช้สอยพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (human and environment) โดยเกี่ยวโยงถึงการพิจารณาถึงระยะและขนาดเนื้อที่ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ สัดส่วนของมนุษย์ (human scale in architecture) ความต้องการระยะและเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร ( human scale) อันจะเกี่ยวพันกับการ ยืน เดิน นั้ง นอน และการที่มนุษย์จะทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ว่างของอาคาร การที่จะออกแบบให้อาคารมีรูปแบบและพื้นที่เพื่อตอบสองการใช้งานของมนุษย์ โดยการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ตามคุณสมบัติมาใช้งานให้ก่อเกิดเป็นรูปร่าง ทั้ง พื้น ผนัง เพดาน ทั้งสามมิติ และห่อหุ้มพื้นที่ว่างเอาไว้ให้มนุษย์ได้ใช้งาน ทั้งจากร่างกาย และสายตา รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านรูปแบบ สีสัน เท็กเจอร์ ของวัสดุต่างๆ อาจหมายรวมให้กว้างไปถึงงานระบบต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการใช้อาคาร เช่น แสง สี เสียง และระบบวิศวกรรมที่เกียวข้อง ทั้งหลายที่กล่าวมาพอจะประกอบรวมกัน เป็นคำว่า "สถาปัตยกรรมภายใน" ในยุคสมัยปัจจุบันได้ หรืออาจกล่าวสั้นๆได้คือ "การออกแบบพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) และการเลือกใช้วัสดุมาก่อสร้างเพื่อห่อหุ้มพื้นที่ว่างภายในอาคารเพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์(human scale) รวมถึงการประดับตกแต่ง ศิลปะแขนงต่างๆ (arts)"