ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วากยสัมพันธ์"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ในภาษาต่างๆมีการเรียงลำดับคำในประโยคดังนี้<ref>จรัลวิไล จรูญโรจน์. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2548</ref> (แสดงประธานด้วยคำว่าฉัน แสดงกรรมด้วยคำว่าข้าวและแสดงกริยาด้วยคำว่ากิน)
* ประธาน-กริยา-กรรม เรียงคำเป็น ฉัน-กิน-ข้าว เช่น [[ภาษาไทย]] [[ภาษาอังกฤษ]] [[ภาษาจีน]]
* ประธาน-กรรม-กริยา เรียงคำเป็น ฉัน-ข้าว-กิน เช่น [[ภาษาฮินดี]] [[ภาษาพม่า]] [[ภาษาตุรกี]] [[ภาษาบาลี]]
* กริยา-ประธาน-กรรม เรียงคำเป็น กิน-ฉัน-ข้าว เช่น ภาษาเวลส์
* กริยา-กรรม-ประธาน เรียงคำเป็น กิน-ข้าว-ฉัน เช่น ภาษาปาซะห์ [[ภาษามาลากาซี]]
459

การแก้ไข