พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ
พระองค์เจ้าอลังการ.jpg

พระนาม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ
พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404
สิ้นพระชนม์ 13 มีนาคม พ.ศ. 2479 (75 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
พระมารดา หม่อมทรัพย์
หม่อม หม่อมเล็ก และ หม่อมถนอม

นายพันตรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2479) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ และหม่อมทรัพย์

พระประวัติ[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ พระนามเดิม หม่อมเจ้าอลังการ มาลากุล อดีต องคมนตรี อธิบดีกรมส่วย ปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคลัง สภานายกรัฐมนตรี บังคับการกรมพระคชบาล และข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ เมื่อ พ.ศ. 2443 ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดวงการภาพยนตร์ไทย โดยจัดให้มีการละเล่น ซีนีมาโตแครฟ จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ณ โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ ข้างประตูสามยอด ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการฉายในประเทศไทย และเป็นวิวัฒนาการใหม่ในโลกขณะนั้น[1]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ ทรงเษกสมรสกับ หม่อมเล็ก และหม่อมถนอม มีพระโอรสและพระธิดาดังนี้

ในหม่อมเล็ก

 • หม่อมราชวงศ์ณัฐสฤษดิ์ มาลากุล
 • หม่อมราชวงศ์ฐิตะไชย มาลากุล
 • หม่อมราชวงศ์หญิงไขฉวี มาลากุล
 • หม่อมราชวงศ์ศรีธวัช มาลากุล
 • หม่อมราชวงศ์พัฒนา มาลากุล
 • หม่อมราชวงศ์บรรจง มาลากุล สมรส กับ นายแพทย์โพธิ์ นาคะเสถียร มีบุตร 1คน
 • หม่อมหลวง รำพึง มาลากุล สมรส กับ พ.ต.อ.สุริยา นาคพงษ์ มีบุตรและธิดา ดังนี้
 • นางไพรำ นาคพงษ์
 • นางสุภัทร นาคพงษ์
 • นายสุรยุทธ์ มาลากุล
 • นางรำไพพักตร์ มาลากุล

ในหม่อมถนอม

 • หม่อมราชวงศ์หญิงแข มาลากุล
 • หม่อมราชวงศ์ประยูร มาลากุล สมรสกับ นางสีนวล มาลากุล มีบุตร-ธิดา ดังนี้
  • หม่อมหลวงอุทัย มาลากุล
  • หม่อมหลวงประทีป มาลากุล สมรสกับ นางรวม สาเจริญ มีบุตร-ธิดา ดังนี้
   • นายธนาพชร มาลากุล
   • นางสุนันทา มาลากุล สมรสกับ นายอำนาจ โสมากุล มีบุตร-ธิดา ดังนี้
    • นางสาวนงลักษณ์ มาลากุล
    • เด็กชายคุณานนท์ มาลากุล
    • เด็กหญิงจันทิมา มาลากุล
  • หม่อมหลวงบุญเทียม มาลากุล
  • หม่อมหลวงสัญญลักษณ์ มาลากุล
 • หม่อมราชวงศ์สมพงษ์ มาลากุล
  • หม่อมหลวงสมทบ นามสว่าง (สมรสกับ นายบุญมา นามสว่าง)
   • นางสาวพนิตตา นามสว่าง
  • หม่อมหลวงสายปัญญา มาลากุล (สมรสกับ นายวิเชียร จิรวรรณธร)
   • นางสาววรรณธร จิรวรรณธร
   • นางจิรวรรณ จิรวรรณธร
   • นางสาวส่องศรี จิรวรรณธร
  • หม่อมหลวงสุพจน์ มาลากุล
  • หม่อมหลวงสัมพันธ์ มาลากุล
  • หม่อมหลวงสกุล มาลากุล (สมรสกับ นางอ้อมจิตต์ มาลากุล ณ อยุธยา)
   • นางสาวจารุเนตร มาลากุล ณ อยุธยา
   • เด็กหญิงอรชพร มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงกรุณา วงษ์พันธ์ (สมรสกับ เรือโทไพบูรณ์ วงษ์พันธ์)
   • นายมานพ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวพิชญา วงษ์พันธ์
  • หม่อมหลวงปกป้อง มาลากุล (สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา)
   • นางสาวปัญจพร มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวปรียาพร มาลากุล ณ อยุธยา
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสมถวิล มาลากุล
 • หม่อมราชวงศ์เจริญ มาลากุล สมรสกับ นางสำเนียง มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เปรมสมิทธ์) มีบุตร-ธิดาดังนี้
  • หม่อมหลวงณรงค์ มาลากุล สมรสกับ นางทองดี คำดวง (สกุลเดิม คำดวง) มีบุตรดังนี้
   • นายดิเรก มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายวิรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายธงชัย มาลากุล ณ อยุธยา
  • ร้อยตรี หม่อมหลวงปรีชา มาลากุล สมรสกับ นางเบญจมาศ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุขโข) มีบุตรดังนี้
   • นายปัญญพัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางสาวอรัญญา เดชาละมัย
   • นายปรัชญา มาลากุล ณ อยุธยา
   • สิบเอก ปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงบรรจบ มาลากุล สมรสกับ นางสุกัญญา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นิยมจันทร์) มีธิดาดังนี้
   • นางสาวสุจิรา มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวจุติพร มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวนฤมล มาลากุล ณ อยุธยา
   • ด.ญ.จิตรานุช มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงศรีประจันทร์ มาลากุล
  • หม่อมหลวงหญิงศรีสุดา มาลากุล
  • จ่าสิบเอก หม่อมหลวงศักดา มาลากุล (สมรสกับ นางศรีนวล มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม พึ่งพา) มีบุตรดังนี้
   • นายภานุพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นาย จิรวัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นาย จิรวุฒิ มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงสุทิน อรรถปักษ์ (สมรสกับ นายราเชษฐ์ อรรถปักษ์) มีธิดาดังนี้
   • ด.ญ.สวรรญา อรรถปักษ์
  • หม่อมหลวงประชา มาลากุล (สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม อำไพโชติ) มีบุตรดังนี้
   • นายเกรียงไกร มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงสมจิตร พัฒนา (สมรสกับ จ่าสิบเอก ศุภกิตติ์ พัฒนา) มีบุตรดังนี้
   • นายสัญฐิติ พัฒนา
 • หม่อมราชวงศ์หญิงขจิตร์ มาลากุล (สมรสกับ ร้อยตรี เดชา เจริญชื่น) มีบุตรดังนี้
  • นายชาคริต เจริญชื่น
 • หม่อมราชวงศ์หญิงละเวียด มาลากุล (สมรสกับ นายศิริ ปานไหล่)

ในหม่อมนวล

 • หม่อมราชวงศ์แฉล้ม มาลากุล สมรสกับ พันตรี นายแพทย์ หลวงฉัตรพลรักษ์ (ฉัตร พงศ์ศักดิ์) มีบุตรดังนี้
  • นายฉัตรดนัย ฉัตรพลรักษ์ สมรสกับ นางสายสัมพันธ์ ฉัตรพลรักษ์ บุตรีเอกอัครราชทูตสุนทร สุวรรณสาร และ นางจำนรรจ์ สุวรรณสาร (สกุลเดิม วสันตสิงห์) มีบุตร-ธิดาดังนี้
   • นางสาวกัญญาภิรมย์ (อาภาภิรมย์) ฉัตรพลรักษ์
   • นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 2. พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ (หน้า ๕๔๒)