พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม 2506

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระวังสับสนกับ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 12 สิงหาคม 2511

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 3 รอบพระนักษัตร เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2506

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมี หมายกำหนดการจัดงาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ ในระหว่าง วันที่ 29-31 ตุลาคม และ วันที่ 5 - 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2506 รวมทั้งสิ้น 8 วัน

พระราชพิธีนี้ จัดขึ้นโดย สำนักพระราชวัง ตามพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง ดังปรากฏเป็นเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้[1]

พระราชพิธี[แก้]

วันอังคารที่ 29-วันพุธที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2506[แก้]

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการ พระราชพิธีหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 3 รอบพระนักษัตร

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2506[แก้]

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการ พระราชพิธีฉลองสมโภชพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2506[แก้]

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบูชาพระรัตนตรัย พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประทับ ณ พระที่นั่งพุตตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และข้าราชบริพารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ครั้นเมื่อมีพระราชดำรัสตอบจบ ชาวม่านปิดพระวิสูตร พนักงานให้สัญญาน ชาวพนักงานประโครมแตร กองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิน ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ), สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์), สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากนั้นในช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงรับการถวายพระพร จาก บรรพชิตจีนนิกาย และอนัมนิกาย ที่มุขหน้า พระอุโบสถ จากนั้น พระสงฆ์ 5 รูป สวด "นวัคคหายุสมธัมม์" ทรงบูชาเทวดานพเคราะห์ และพระราชทานสังคหวัตถุ แก่ข้าทูลละอองทุลีพระบาทสูงอายุ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงสถาปนาสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ แก่ข้าราชการ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พุทธศักราช 2506[แก้]

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการ พระราชพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระที่นั่งราชฤดี ทรงเครื่องเศวตพัสตร์ ประทับบนพระแท่นพระมุรธาภิเษกสนาน ในการพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก สมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกริ่ง พระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์รัชกาลที่ 5 และพระครูวามเทพมุนี ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์ตามขัตติยราชประเพณี

จากนั้นช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ คณะทูตานุทูตต่างประเทศ และ ผู้แทนกงสุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2506[แก้]

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบูชาพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

รัฐพิธี[แก้]

รัฐบาลไทยได้เตรียมการจัดรัฐพิธี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม 2506 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปใน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชวังดุสิต
  • วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน สมาชิกรัฐสภา และคณะทูตานุทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานราชอุทยานสโมสร ณ สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง (งดการจัดงานในปี พ.ศ. 2506 เนื่องจากไว้ทุกข์ การถึงแก่อสัญกรรมของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์)

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ,พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบพระนักษัตร Archived 2011-07-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,identity.opm.go.th

แม่แบบ:เฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ