พระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์พม่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาณาจักรพุกาม (ค.ศ. 849–1297)[แก้]

ซอนิต
แห่งพุกาม
ซะเลงะคเว่
ค.ศ.≈875–934
ครองราช ค.ศ. ≈904–934
พระเจ้าปยีน-บย่า
ค.ศ.817–876
ครองราช ค.ศ. 846–876
เต้นโค
ค.ศ.≈919–956
ครองราช ค.ศ. ≈934–956
ตานแนะ
ค.ศ.859–904
ครองราช ค.ศ. ≈876–904
?
กู้นซอจ้องพยู
ค.ศ.≈955–1048
ครองราช ค.ศ. ≈1001–1021
มยออุก ปยินธี
อัครมเหสี
อะเล ปยินธีญองอู้ ซอยะฮ่าน
ค.ศ.≈924–1001
ครองราช ค.ศ. ≈956–1001
ตออุง ปยินธี
อัครมเหสี
อัคคะ มเหธีแห่งพุกาม
อัครมเหสี
พระเจ้าอโนรธามังช่อ
ค.ศ.1014–1077
ครองราช ค.ศ. 1044–1077
ปยินซะ กะละยาณีโซะกะเต้
ค.ศ.≈1001–1044
ครองราช ค.ศ. ≈1038–1044
จีนโซ่
ค.ศ.≈1000–1038
ครองราช ค.ศ. ≈1021–1038
อุซาอุกปาน
อัครมเหสี
พระเจ้าซอลู
ค.ศ.1049–1084
ครองราช ค.ศ. 1077–1084
มณีสันดะ
อัครมเหสี
พระเจ้าจานซิต้า
ค.ศ.1030–1112/13
ครองราช ค.ศ. 1084–1112/13
พระนางอเปรัตนา
อัครมเหสี
ธันบุละ
อัครมเหสี
ซอยุนแห่งพุกาม
ค.ศ.≈1070–?
ชเวเอนธิยาซากุมาร
ค.ศ.1078–?
ยาดานะบนที่ 1 แห่งพุกาม
อัครมเหสี
พระเจ้าอลองสิธู
ค.ศ.1090–1167
ครองราช ค.ศ. 1112/13–1167
ติลอกา สันตะเทวี
อัครมเหสี
มยออุก ปยินธีพระเจ้านะระตู
ค.ศ.1118–1171
ครองราช ค.ศ. 1167–1171
ตออุง ปยินธี
อัครมเหสี
พระเจ้ามินชินสอ
ค.ศ.1117?–1167
เวลูวัดดี
อัครมเหสี
พระเจ้านรสิงขะ
ค.ศ.1141–1174
ครองราช ค.ศ. 1171–1174
มินองมยัต
อัครมเหสี
พระเจ้านรปติสี่ตู่
ค.ศ.1138–1211
ครองราช ค.ศ. 1174-1211
ซามยาคานแห่งพุกามตออุง ปยินธีที่ 2
อัครมเหสี
เอนดอเธ
คริสตทศวรรษที่ ≈1170s–1198
พระเจ้าไชยสิงขะ
ค.ศ.1175–1235
ครองราช ค.ศ. 1211–1235
ปวาดอกยีแห่งพุกาม
อัครมเหสี
ยาซาเทวีแห่งพุกาม
อัครมเหสี
พระเจ้าจะซวา
ค.ศ.1198–1251
ครองราช ค.ศ. 1235–1251
ซอมินไวง์
ค.ศ.≈1193–หลัง ค.ศ.1273
นรสิงหอุซะนา
คริสตทศวรรษที่ 1190s–1235
ชินซอแห่งพุกาม
ซอนิตตุตแห่งพุกามธนลูละ
อัครมเหสี
พระเจ้าอุซะนา
ค.ศ.1213–1256
ครองราช ค.ศ. 1251–1256
ซูเลโตนปวาซอ
อัครมเหสี
สีหตูแห่งพุกาม
คริสตทศวรรษที่ 1230s–1256
ยาดานะบนที่ 2 ปห่งพุกาม
อัครมเหสี
พระเจ้านรสีหบดี
ค.ศ.1238–1287
ครองราช ค.ศ. 1256–1287
เต้นคะโบซอตุตแห่งปี้นยะ
อัครมเหสี
สีตูแห่งปีนยะ
คริสตทศวรรษที่ 1280s–1344
อุซานะแห่งพะสิม
ค.ศ.?–1287
ยะซะตูแห่งพุกาม
ค.ศ.≈1260–1291
อตุลเทวีแห่งแปร
ค.ศ.1266–?
สีหตูแห่งแปร
ค.ศ. ?–1288
ยาดะนะบนแห่งปี้นยะพระเจ้าสีหตู
ค.ศ.1265–1325
ครองราช ค.ศ. 1313–1325
มิสออู
อัครมเหสี
พระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม
ค.ศ.1260–1299
ครองราช ค.ศ. 1289–1297
พาซอแห่งธิมาติ
อัครมเหสี
เต้นกะปะตี
คริสตทศวรรษที่ 1270–1299
กุมารกัสสปะ
ค.ศ.≈1280–?
ครองราช ค.ศ.1301
ชินมยัตละแห่งแปรมินชินซอแห่งตะแยะ
ข้าหลวงแห่งตะแยะ
คริสตทศวรรษที่ 1280–1350s?
ครองราช ค.ศ. ≈1300–1334
ตะระบยาที่ 1
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1297–1339
ครองราช ค.ศ. 1327–1335/36
ซอนาอุงแห่งซะไกง์พระเจ้าซอยุน
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1299–1327
ครองราช ค.ศ. 1315–1327
กะยอชวาที่ 1
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1299–1350
ครองราช ค.ศ. 1344–1350
มวัยมีดอว์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1297–?
พระเจ้าอูซะนาที่ 1
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1298–1356/57
ค.ศ.1325–1340
อะตูละ มหาธัมมะเทวีแห่งปี้นยะซอนิต
อุปราชแห่งพุกาม
ค.ศ.1283–1325
ค.ศ.1297–1325
กษัตริย์แห่งอังวะกษัตริย์แห่งซะไกง์กษัตริย์แห่งปี้นยะ

อาณาจักรย่อย[แก้]

มยีนไซ่ง์ (ค.ศ. 1297–1313) และปี้นยะ (ค.ศ. 1313–1364)[แก้]

พระเจ้าอุซะนา
กษัตริย์แห่งพุกาม
ค.ศ.1213–1256
ครองราช ค.ศ. 1251–1256
เต้นคะโบค.ศ.?
สีหตูแห่งพุกาม
คริสตทศวรรษที่ 1230s–1256
พระเจ้านรสีหบดี
กษัตริย์แห่งพุกาม
ค.ศ.1238–1287
ครองราช ค.ศ. 1256–1287
ราซะทินจาน
แห่งมยินไซ่ง์
ค.ศ.1263–1312/13
ครองราช ค.ศ. 1297–1312/13
อตินคายา
แห่งมยินไซ่ง์
ค.ศ.1261–1310
ครองราช ค.ศ. 1297–1310
ซออูแห่งมยีนไซ่ง์
อัครมเหสี
ยาตานะบนแห่งปี้นยะพระเจ้าสีหตู
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1265–1325
ครองราช ค.ศ. 1313–1325
มิสออูพระเจ้ากะยอชวา
กษัตริย์แห่งพุกาม
ค.ศ.1260–1299
ครองราช ค.ศ. 1289–1297
สีตูแห่งปีนยะ
คริสตทศวรรษที่ 1280s–1344
ซอตุตแห่งปี้นยะ
อัครมเหสี
ตราพระยาที่ 1
กษํตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1297–1339
ครองราช ค.ศ. 1327–1335/36
ธิฮะปะเตที่ 1
ข้าหลวงแห่งทองดวิน
ซอปาเลแห่งปี้นยะพระเจ้าซอยุน
กษัตริย์แห่งะไกง์
ค.ศ.1299–1327
ครองราช ค.ศ. 1315–1327
ซอนาอุงแห่งซะไกง์ซอนิต
อุปราชแห่งพุกาม
ค.ศ.1283–1325
ค.ศ.1297–1325
พระเจ้าอูซะนาที่ 1
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1298–1356/57
ค.ศ.1325–1340
อตุลมหาธัมมะเทวีแห่งปี้นยะ
กษัตริย์แห่งซะไกง์นวรัตน์
ข้าหลวงแห่งกันนี
ครองราช ค.ศ. 1349–1364?
จะซวาที่ 1
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1299–1350
ครองราช ค.ศ. 1344–1350
พระนางอตุลจันทาเทวีแห่งปี้นยะ
อัครมเหสี
ซอปาโอแห่งซะไกง์สีตูธิฮะปาเตะ
ข้าหลวงแห่งยะแมสิน
ครองราช คริสตทศวรรษที่ 1330s–1351
ชเวเอนเธแห่งปออุกมไยง์กยาวสวาที่ 2
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1328–1359
ครองราช ค.ศ. 1350–1359
นรตู่
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1333–1364
ครองราช ค.ศ. 1359–1364
พระเจ้าอูซะนาที่ 2
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1324/25–1364
ครองราช ค.ศ. 1364

ซะไกง์ (ค.ศ. 1315–1364)[แก้]

ยาตานะบนแห่งปี้นยะพระเจ้าสีหตู
กษัตริย์แห่งปีนยะ
ค.ศ.1265–1325
ครองราช ค.ศ. 1313–1325
พระเจ้ากะยอชวา
กษัตริย์แห่งพุกาม
ค.ศ.1260–1299
ครองราช ค.ศ. 1289–1297
ตราพระยาที่ 1
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1297–1339
ครองราช ค.ศ. 1327–1335/36
ซอนาอุงแห่งซะไกง์
อัครมเหสี
พระเจ้าซอยุน
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1299–1327
ครองราช ค.ศ. 1315–1327
มินชินซอ
ข้าหลวงแห่งตะแยะ
คริสตทศวรรษที่ 1280s–1350s?
ครองราช ค.ศ.≈1300–1334
พระเจ้าชเวตองเตต
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1313–1339
ครองราช ค.ศ. 1335/36–1339
จะซวา
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1323–1349
ครองราช ค.ศ. 1339–1349
ซอปาโอแห่งซะไกง์มินบยาอุก ธิฮะปาเตะ
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1305–1364
ครองราช ค.ศ. 1352–1364
เซอมินโกดอกยีตะโดซินเตน
อุปราชแห่งตะก้อง
ค.ศ.≈1320–1351
ตราพระยาที่ 2
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1327–1352
ครองราช ค.ศ. 1349–1352
อโนรธาที่ 2
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1326–1349
ครองราช ค.ศ. 1349
ซอซาละแห่งซะไกง์พระเจ้าอูซะนาที่ 2
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1324/25–1364
ครองราช ค.ศ. 1364
พระเจ้าฝรั่งมังศรีชวา
กษัตริย์แห่งอังวะ
ค.ศ.1330–1400
ครองราช ค.ศ. 1367–1400
ซอตออูแห่งซะไกง์พระเจ้าตะโดมินพญา
กษัตริย์แห่งอังวะ
ค.ศ.≈1345–1367
ครองราช ค.ศ. 1365–1367
กษัตริย์แห่งอังวะ

อาณาจักรอังวะ (ค.ศ. 1364–1555) และอาณาจักรแปร (ค.ศ. 1482–1542)[แก้]

- กษัตริย์แห่งอังวะ; - กษัตริย์แห่งแปร

พระเจ้าสีหตู
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1265–1325
ครองราช ค.ศ.1313–1325
มิสออู
อัครมเหสี
พระเจ้ากะยอชวาแห่งพุกาม
กษัตริย์แห่งแห่งพุกาม
ค.ศ.1260–1299
ครองราช ค.ศ.1289–1297
ซอโซแห่งพุกาม
พระเจ้าซอยุน
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ค.ศ.1299–1327
ครองราช ค.ศ.1315–1327
ซอนิต
อุปราชแห่งพุกาม
ค.ศ.1283–1325
ค.ศ.1297–1325
เซอมินโกดากยี
อัครมเหสี
มินชินซอแห่งตะแยะ
ผู้ว่าแห่งตะแยะ
คริสตทศวรรษที่ 1280–1350s?
ครองราช ค.ศ. ≈1300–1334
ชินมยัตละแห่งแปร
กะยอชวาที่ 1
กษัตริย์แห่งปี้นยะ
ค.ศ.1299–1350
ครองราช ค.ศ. 1344–1350
พระนางอตุลจันทาเทวีแห่งปี้นยะ
อัครมเหสี
พระเจ้าตะโดมินพญา
กษัตริย์แห่งอังวะ
ค.ศ.≈1345–1367
ครองราช ค.ศ. 1365–1367
ซอตออูแห่งซะไกง์ชินซอกยีแห่งซะไกง์
ค.ศ.≈1347–
หลังค.ศ.1401
อัครมเหสี
พระเจ้าฝรั่งมังศรีชวา
กษัตริย์แห่งอังวะ
ค.ศ.1330–1400
ครองราช ค.ศ. 1367–1400
ซอเบซาคาเม มิ
คริสตทศวรรษที่ ≈1330s-
1390s
อัครมเหสี
ชเว เอนเธ แห่งปออุกมไยง์พระนางมินละเมียะแห่งอังวะพระเจ้าตราพระยาแห่งอังวะ
ค.ศ.1368–1400
ครองราช ค.ศ. 1400
ชินซอแห่งอังวะพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
ค.ศ.1373–1421
ครองราช ค.ศ. 1400–1421
ชินมีนา-อุก
ค.ศ.1374–?
พระเจ้าราชาธิราช
กษัตริย์แห่งหงสาวดี
ค.ศ.1368–1421
ครองราช ค.ศ. 1384–1421
ธุปาบะเทวีเธดดัต
ค.ศ.1375/76
–1408
ซอดิกาแห่งมเย-เนพระเจ้ากะเล่เจ้ตองโญ
ค.ศ.1385–1426
ครองราช ค.ศ. 1425–1426
มังรายกะยอชวา
ค.ศ.≈1391–1415
มินละแห่งอังวะ
ดัชเชสแห่งแปร
ค.ศ.1388/89–?
พระนางเชงสอบู
ราชินีแห่งหงสาวดี
ค.ศ.1394–1471
ครองราช ค.ศ. 1454–1471
ซอปเยจันทา
อัครมเหสี
พระเจ้าโม่ญี่นตะโด้
ค.ศ.1379–1439
คอรงราช ค.ศ. 1426–1439
ชินมยัตละแห่งอังวะซอมี่นละ
อัครมเหสี
พระเจ้าฝรั่งมังศรี
ค.ศ.1394–1425
ครองราช ค.ศ. 1421–1425
พระนางชีนโบ่แม
อัครมเหสี
มังรายกะยอชวาที่ 1 แห่งอังวะ
ค.ศ.1410–1442
ครองราช ค.ศ. 1439–1442
มินละเญตแห่งอังวะชินละมยัตแห่งพะคันพระเจ้านรปติที่ 1 แห่งอังวะ
ค.ศ.1413–1468
ครองราช ค.ศ. 1442–1468
พระนางอตุลสิริมหาราชเทวีแห่งอังวะพระเจ้ามี่นละแง
ค.ศ.1418–1425
ครองราช ค.ศ. 1425
มินมยานิตชเวเอนธิแห่ทวินทินพระนางอมิตตสิริมหาธัมมเทวีพระเจ้าสีหสุระแห่งอังวะ
ค.ศ.1431–1480
ครองราช ค.ศ. 1468–1480
มังกะยอชวา
อุปราชแห่งแปร
ครองราช ค.ศ. 1446–1482
ซอมยัตลัยมยัตโพนแห่งแปรพระเจ้าตะโดเมงสอ
กษัตริย์แห่งแปร
คริสตทศวรรษที่ 1440s–1526
ครองราช ค.ศ. 1482–1526
ซอมยัตลัยแห่งแปร
พระเจ้ามังฆ้องที่ 2
ค.ศ.1446–1501
ครองราช ค.ศ. 1480–1501
พระนางอตุลสิริธัมมเทวีตะโดธัมมยาซะแห่งซะลี่นมังรายกะยอชวาแห่งยะแมสินตะโดธัมมยาซะแห่งซะลี่นชเวซีนโก้นพระเจ้าบาเยงทเว
ค.ศ.?–1533
ครองราช ค.ศ. 1526–1532
ชิตมิแห่งแปร
พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ
ค.ศ.1474–1501
ครองราช ค.ศ. 1485–1501
พระเจ้าชเวนันจอชิน
ค.ศ.1476–1527
ครองราช ค.ศ. 1501–1527
พระนางธัมมเทวีแห่งอังวะพระเจ้านรปติแห่งแปร
ค.ศ.?–1539
ครองราช ค.ศ. 1532–1539
ซีตูจอทีน
ค.ศ.1495–1570s?
ครองราช ค.ศ. 1551–1555
สาลินมิบะยา
ค.ศ.1533–?
ตะโดธรรมราชาที่ 2
อุปราชแห่งแปร
คริสตทศวรรษที่ 1520s–1588
ครองราช ค.ศ. 1551–1588
นวรัตน์แห่งยะแมสินเมงจีโยแห่งอังวะมินกยีตเวแห่งอังวะพระนางจันทาเทวี
ค.ศ.1517/18–1580s?
อัครมเหสี
พระเจ้ามังฆ้องแห่งแปร
ค.ศ.?–1553
ค.ศ.1539–1542
เมงเยสีหตู
อุปราชแห่งตองอู
คริสตทศวรรษที่ ~1490s–1549
ครองราช ค.ศ.1540–1549
เลจุนมิบะยา
อัครมเหสี
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
กษัตริย์แห่งตองอู
ค.ศ.1516–1550
ครองราช ค.ศ. 1530–1550
ซะโลน
แห่งโม่ญี่น
ค.ศ.1486–1533
ครองราช คริสตทศวรรษที่ 1500s–1533
คอนเมง
ค.ศ.1497–1545
ครองราช ค.ศ. 1542–1545
พระเจ้าบุเรงนอง
กษัตริย์แห่งตองอู
ค.ศ.1516–1581
ครองราช ค.ศ. 1550–1581
มังฆ้องที่ 2
อุปราชแห่งตองอู
คริสตทศวรรษที่ 1520s–1584
พระเจ้าโตฮาน-บว่า
ค.ศ.1505–1542
ครองราช ค.ศ. 1527–1542
โม่-บแยนะระปะติ
ค.ศ.1516–?
ครองราช ค.ศ. 1545–1551
กษัตริย์แห่งตองอู

หงสาวดี (ค.ศ. 1287–1539, 1550–1552)[แก้]

แม่นางเทพสุดาสร้อยดาว
คริสตทศวรรษที่ ~1250s-?
พระเจ้าฟ้ารั่ว
ค.ศ.1253–1307
ครองราช ค.ศ. 1287–1307
พระเจ้ารามประเดิด
ค.ศ.1254–1311
ครองราช ค.ศ. 1307–1311
นางอุ่นเรือน
คริสตทศวรรษที่ ≈1260s–1310s
สมิงมังละ
สวรรคตในคริสตทศวรรษที่ 1310s
พระยาอายลาว
ค.ศ.1308–1348
ครองราช ค.ศ. 1330–1348
นางจันทะมังคะละ
ค.ศ.?–≈1363
อัครมเหสี
พระเจ้ารามมะไตย
ค.ศ.1303–1330
ครองราช ค.ศ. 1323–1330
แม่นางตะปี
อัครมเหสี
พระเจ้าแสนเมือง
ค.ศ.1283–1323
ครองราช ค.ศ. 1311–1323
พระมหาเทวีแห่งหงสาวดี
ค.ศ.≈1322–1392
ครองราช ค.ศ. 1383–1384
อุปราช
มิมา-ซันสมิงพระตะบะมังลังกา
ค.ศ.≈1327–≈1353
ข้าหลวงแห่งพะโค
(ครองราช ค.ศ. 1348–≈1353)
พระยาอายกำกอง
ค.ศ.1303–1330
ครองราช ค.ศ. 1330
นางจันทะมังคะละที่ 2
อัครมเหสี
นางอำเตียว
อัครมเหสี
พระยาอู่
ค.ศ.1323–1384
ครองราช ค.ศ. 1348–1384
นางมหาจันทเทวีพระนางสิริมายาเทวี
คริสตทศวรรษที่ ≈1330s–1368
ตะละแม่ท้าว
ค.ศ.≈1368–1390
พระเจ้าราชาธิราช
ค.ศ.1368–1421
ครองราช ค.ศ. 1384–1421
มเวธินพระนางปิยราชเทวี
คริสตทศวรรษที่ 1360s–1392
อัครมเหสี
มเวโอฮ์น-นาอุง
อัครมเหสี
พ่อลาวแก่นท้าว
ค.ศ.1383–1390
พญาธรรมราชา
ค.ศ.≈1392–1424
ครองราช ค.ศ. 1421–1424
พญาเกียรติ์แห่งเมาะตะมะ
ข้าหลวงแห่งเมาะตะมะ
พญาเกียรติ์
ค.ศ.1420–1453
ครองราช ค.ศ. 1451–1453
พระนางโซ่มี่นวิมะละเดวีพญารามที่ 1
ค.ศ.1393–1446
ครองราช ค.ศ. 1424–1446
พระเจ้าฝรั่งมังศรี
กษัตริย์แห่งอังวะ
ค.ศ.1394–1425
ครองราช ค.ศ. 1421–1425
พระนางเชงสอบู
ค.ศ.1394–1471
ครองราช ค.ศ. 1454–1471
บินยะ บเย
มะมุดตาว
ค.ศ.1432–1454
ครองราช ค.ศ. 1453–1454
ราชเทวีที่ 2 แห่งหงสาวดี
อัครมเหสี
พระเจ้าธรรมเจดีย์
ค.ศ.1409–1492
ครองราช ค.ศ. 1471–1492
วิหรเทวีแห่งหงสาวดี
อัครมเหสี
มิ ปะกะตอพญาพะโร
ครองราช ค.ศ. 1418–1451
ครองราช ค.ศ. 1446–1451
พญารามที่ 2
ค.ศ.1469–1526
ครองราช ค.ศ. 1492–1526
พระเจ้าสการะวุตพี
ค.ศ.1511–1539
ครองราช ค.ศ. 1526–1539
สมิงทอ
ค.ศ.?–1553
ครองราช ค.ศ. 1550–1552

มเยาะอู้ (ค.ศ.1429–1785)[แก้]

ซอเญตทวาราซาตูที่ 2
กษัตริย์แห่งลออุงเกยต
สวรรคตในค.ศ.1401
ครองราช ค.ศ. 1394–1395/
ค.ศ.1397–1401
ซอซิต
อัครมเหสี
มินซอมน
ค.ศ.1380–1433
ครองราช ค.ศ. 1429–1433
มินคะยี
ค.ศ.1392–1459
ครองราช ค.ศ. 1433–1459
ซอปะ-บา
อัครมเหสี
มินกยอมินมันดัตมินมนธินซอซัน-เมมินซเวแห่งลาอุงกเญต
ซอทเวเม
อัครมเหสี
บาซอโญ
ค.ศ.1435–1494
ครองราช ค.ศ. 1492–1494
ซอนันดี
อัครมเหสี
บาซอพยู
ค.ศ.1430–1482
ครองราช ค.ศ. 1459–1482
ซอติน
ทาอุง-นัน มิบาระพระเจ้ามื่นซอโอ
ค.ศ.1456–1515
ครองราช ค.ศ. 1515
ซาลิงกะธู
ค.ศ.1455–1502
ครองราช ค.ศ. 1494–1502
ซอชินซอซอพัน-พยามินดอลยะ
ค.ศ.1456–1492
ครองราช ค.ศ. 1482–1492
ซอรูซอกามานีนรปตี เซกกยา
ซอนันดีพระเจ้ามี่นยาซาแห่งมเยาะอู้
ค.ศ.1480–1514
ครองราช ค.ศ. 1502–1513
ซอมะนอมินรันออง
ค.ศ.1485–1494
ครองราช ค.ศ. 1494
ธซะตา
ค.ศ.1464–1521
ครองราช ค.ศ. 1515–1521
ซอนัน-เซตพระเจ้ามี่นคองแห่งมเยาะอู้
ค.ศ.1477–1531
ครองราช ค.ศ. 1521–1531
ซอธุซะกะซะปตี
ค.ศ.1497–1515
ครองราช ค.ศ. 1513–1515
ซอมินละพระเจ้ามี่นบีนแห่งมเยาะอู้
ค.ศ.1493–1554
ครองราช ค.ศ. 1531–1554
ซอกาอุกมาซอชิน
ซอคาอุกมามินดิกคา
ค.ศ.1515–1556
ครองราช ค.ศ. 1554–1556
ซอมิลัตต์ซอธันดะ
อัครมเหสี
พระเจ้ามี่นปะลอง
ค.ศ.1535–1593
ครองราช ค.ศ. 1572–1593
ธัมมเทวีที่ 1 แห่งมเยาะอู้มินเสกกยา
ค.ศ.1536–1572
ครองราช ค.ศ. 1564–1572
พระเจ้ามื่นซอละ
ค.ศ.1532–1564
ครองราช ค.ศ. 1556–1564
มี่นยาซาจี้
ค.ศ.1557–1612
ครองราช ค.ศ. 1593–1612
ตะโดเมงสอ
พระเจ้านรปติแห่งมเยาะอู้
ครองราช ค.ศ. 1638–1645
มินคะมาอุง
ครองราช ค.ศ. 1612–1622
พระเจ้าตะโดแห่งมเยาะอู้
ครองราช ค.ศ. 1645–1652
พระเจ้าสิริสุธรรมา
ครองราช ค.ศ. 1622–1638
สันตสุธรรมา
ค.ศ.?–1684
ครองราช ค.ศ. 1652–1674
มื่นสเน่ห์
ครองราช ค.ศ. 1638
พระเจ้าจันทวิมาลาที่ 1
ครองราช ค.ศ. 1700–1707
พระเจ้ามุนีสุธรรมราชา
ครองราช ค.ศ. 1692–1694
โอกกา บาลา
ครองราช ค.ศ. 1674–1685
พระเจ้าวรธรรมราชา
ครองราช ค.ศ. 1685–1692
พระเจ้าจันทสุริยาที่ 1
ครองราช ค.ศ. 1694–1696
นรดิปติที่ 1
ครองราช ค.ศ. 1698–1700
นวรัฐธาแห่งมเยาะอู้
คราองราช ค.ศ. 1696
สันตธุริยะที่ 2
ครองราช ค.ศ. 1707–1710

ตองอู (ค.ศ. 1510–1752)[แก้]

เมงเยสีหตู
อุปราชแห่งตองอู
คริสตทศวรรษที่~1490s–1549
ครองราช ค.ศ.1540–1549
พระนางราชเทวีแห่งตองอู
ค.ศ.~1500-?
ราชินี
พระเจ้าเมงจีโย
ค.ศ.1459–1530
ครองราช ค.ศ. 1510–1530
พระนางรัตนาเทวีแห่งตองอู
คริสตทศวรรษที่ 1490s-?
พระมเหสีกลาง
โซมีนเทะทีนแห่งตองอู
คริสตทศวรรษที่ ~1460s-~1530s
อัครมเหสี
พระนางธัมมเทวีแห่งตองอู
ค.ศ.~1514/15-1580s
อัครมเหสี
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
ค.ศ.1516–1550
ครองราช ค.ศ. 1530–1550
พระนางเข่มะนอ
อัครมเหสี
พระนางอตุลสิริมหาราชเทวี
ค.ศ.~1518–1568
อัครมเหสี
พระเจ้าบุเรงนอง
ค.ศ.1516–1581
ครองราช ค.ศ. 1550–1581
พระนางขิ่นพเยซอน
คริสตทศวรรษที่ ~1530s-?
ราชินีี
ชิน ตเว มยัตพระนางจันทาเทวี
ค.ศ.1517/18–1580s?
อัครมเหสี
หงสาวดีมิบะยา
ค.ศ.~1536–1606
อัครมเหสี
พระเจ้านันทบุเรง
ค.ศ.1535–1600
ครองราช ค.ศ. 1581–1599
พระเจ้าญองยาน
ค.ศ.1555–1605
ครองราช ค.ศ. 1599–1605
พระนางสิริมหาธัมมราชาธิบดีเทวี
ค.ศ.~1560-1610s
อัครมเหสี
อตุลสันตะเทวีแห่งพะโค
อัครมเหสี
พระเจ้าอะเนาะเพะลูน
ค.ศ.1578–1628
ครอางราช ค.ศ. 1605–1628
คิน มโย มยัต
มิน ลัตมินกะลาเทวีพระเจ้าตาลูน
ค.ศ.1584–1648
ครองราช ค.ศ. 1629–1648
คิน มโย ซิดคิน มยัต เซตพระเจ้ามินแยไดกปา
ค.ศ.1608–1629
ครองราช ค.ศ. 1628–1629
คิน นิน ปอ แห่งเชียงตุง
อัครมเหสี
เน มโย เย กยอคิน มา มิน ซิดอตุลสันตะเทวีแห่งอังวะ
อัครมเหสี
พระเจ้าปีนดะเล
ค.ศ.1608–1661
ครองราช ค.ศ. 1648–1661
มินพยูแห่งอังวะ
อัครมเหสี
พระเจ้าปเย
ค.ศ.1619–1672
ครองราช ค.ศ. 1661–1672
คิน มา ลัต
พระนางอตุลสิริมหาเทวี
อัครมเหสี
พระเจ้ามังกะยอดิน
ค.ศ.1651–1698
ครองราช ค.ศ. 1673–1698
สันตะเทวีพระเจ้านะราวะระ
ค.ศ.1650–1673
ครองราช ค.ศ. 1672–1673
พระเจ้าสเน่ห์มิน
ค.ศ.1673–1714
ครองราช ค.ศ. 1698–1714
มหาเทวี
อัครมเหสี
พระเจ้าตะนินกันเหว่
ค.ศ.1689–1733
ครองราช ค.ศ. 1714–1733
คินเดอะ
อัครมเหสี
พระเจ้ามหาธรรมราชาธิบดี
ค.ศ.1714–1754
ครองราช ค.ศ. 1733–1752
มหานันดาธิบดีเทวี
อัครมเหสี

โก้นบอง (ค.ศ. 1752–1885)[แก้]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าอลองพญา
(ค.ศ.1752–1760)
 
 
 
พระนางยู่นซาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
6
 
 
 
2
แมละ
 
 
 
พระเจ้ามังระ
(ค.ศ.1763–1776)
 
 
 
พระเจ้าปดุง
(ค.ศ.1782–1819)
 
 
 
พระเจ้ามังลอก
(ค.ศ.1760–1763)
 
 
 
ชินโปอู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
พระเจ้าจิงกูจา
(ค.ศ.1776–1781)
 
 
 
 
 
 
ตะโดเมงสอ
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าหม่องหม่อง
(ค.ศ.1782)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าจักกายแมง
(ค.ศ.1819–1837)
 
 
 
พระเจ้าแสรกแมง
(ค.ศ.1837–1846)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าพุกามแมง[N 1]
(ค.ศ.1846–1853)
 
 
 
พระเจ้ามินดง[N 2]
(ค.ศ.1853–1878)
 
 
 
ลองเช มิบายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าธีบอ
(ค.ศ.1878–1885)
 
หมายเหตุ
  1. พี่น้องร่วมบิดาของพระเจ้ามินดง บุตรแห่งเจ้าหญิงมี มยัต ชเว
  2. พี่น้องร่วมบิดาของพระเจ้าพุกามแมง