พระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์กัมพูชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจนละ (ค.ศ.550–802)[แก้]

วีรวรมัน
พระเจ้าภววรมันที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.550-590?
พระเจ้ามเหนทรวรมัน
ครองราชย์ ค.ศ.590-611
พระเจ้าอิศานวรมันที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.611-640
พระเจ้าชัยวรมันที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.640–681
พระนางชยเทวี
ครองราชย์ ค.ศ.681–713

จักรวรรดิขแมร์ (ค.ศ.802–1431)[แก้]

พระเจ้าชัยวรมันที่ 2
ค.ศ.≈770–835
ครองราชย์ ค.ศ.802-835
ทรานินทร์-เทวีปริธี-วินทร-วรมันมหีปติวรรมัม
ผู้ปกครองเจนละ
ครองราชย์ ค.ศ.790-802
พระเจ้าชัยวรมันที่ 3
ครองราชย์ ค.ศ.835–877
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.877/78-889/890
อินทรเทวี
พระเจ้ายโศวรมันที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.889–910
มเหนทรเทวี
พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.1002
พระเจ้าชัยวีรวรมัน
ครองราชย์ ค.ศ.1002-1011
พระเจ้าหรรษวรมันที่ 1
ค.ศ.?-923
ครองราชย์ ค.ศ.910–923
พระเจ้าอิศานวรมันที่ 2
ครองราชย์ ค.ศ.923-928?
ชยเทวีพระเจ้าชัยวรรมันที่ 4
ครองราชย์ ค.ศ.928-941
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
ครองราชย์ ค.ศ.944-968
หิรัณยวรมันพระเจ้าหรรษวรรมันที่ 2
ค.ศ.?-944
ครองราชย์ ค.ศ.941-944
พระเจ้าชัยวรมันที่ 5
ครองราชย์ ค.ศ.968–1001
พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.1107-1113
พระเจ้าชัยวรรมันที่ 6
ครองราชย์ ค.ศ.1080-1107
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.1006-1050
กษิเตนทราทิตย์มหิธราดิตย์พระเจ้าหรรษวรรมันที่ 3
ครองราชย์ ค.ศ.1066-1080
พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2
ครองราชย์ ค.ศ.1050-1066
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
ค.ศ.?-1145/1150
ครองราชย์ ค.ศ.1113-1145/1150
พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2
ครองราชย์ ค.ศ.1150-1160
ศรีชัยราชจุฑามณี
อินทรเทวีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ค.ศ.1125–1218
ครองราชย์ ค.ศ.≈1181–1218
พระเจ้ายโศวรมันที่ 2
ครองราชย์ ค.ศ.1160-1166
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2
ค.ศ.≈1215-1243
พระเจ้าชัยวรมันที่ 8
ครองราชย์ ค.ศ.1243-1295
สมเด็จ พระพระยา
ค.ศ.1404?
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 3
ครองราชย์ ค.ศ.1295-1308
อิททร-บุพเภสเวรจุด
พระเจ้าอินทรชัยวรมัน
ครองราชย์ ค.ศ.1308-1327
พระบรมนิพพานบท
ครองราชย์ ค.ศ.1405-1409
พระสิทธานราชา
ครองราชย์ ค.ศ.1409
พระบาทสุริโยทัยที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.1416-?
พระบรมลำพงษ์ราชา
ครองราชย์ ค.ศ.1409-1416
สุริยวงศ์ที่ 2พระบรมรามาธิปไตย
ครองราชย์ ค.ศ.1425-1429
พระธรรมาโศกราช
ครองราชย์ ค.ศ.1429-?
พระบรมราชา
ค.ศ.1396–1466
ครองราชย์ ค.ศ.1432-1463

ราชอาณาจักรกัมพูชา[แก้]

พระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)
ค.ศ.1396–1466
ครองราชย์ ค.ศ.1432-1463
พระนารายณ์รามาธิบดี
ครองราชย์ ค.ศ.1463–1469
พระศรีราชา
ครองราชย์ ค.ศ.1469–1475
พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี
ครองราชย์ ค.ศ.1476–1504
พระพิชัยนาคคึม
ศรีสุริโยไทที่ 2
ครองราชย์ ค.ศ.1472–1475
พระบรมราชาที่ 2 (พญาจันทน์)
ครองราชย์ ค.ศ.1516–1556
พระศรีสุคนธบท
ครองราชย์ ค.ศ.1504–1512
สนมเอกเจ้ากอง
ครองราชย์ ค.ศ.1512–1521
สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระยาละแวก)
ค.ศ.?-1567
ครองราชย์ ค.ศ.1556-1567
สัตถาที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.1567-1575
ศรีสุริโยพรรณที่ 2
ครองราชย์ ค.ศ.1602-1618
พระบรมราชาที่ 6
ครองราชย์ ค.ศ.1600
ไชยเชษฐาที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.1576–1594
พระบรมราชาที่ 5
ครองราชย์ ค.ศ.1597-1599
พระแก้วฟ้าที่ 1
ครองราชย์ ค.ศ.1600-1603
ไชยเชษฐาที่ 2
ค.ศ.1576–1628
ครองราชย์ ค.ศ.1618-1627
พระอุไทย
ครองราชย์ ค.ศ.1628–1642
ศรีธรรมราชาที่ 2
ครองราชย์ ค.ศ.1628–1630
พระรามาธิบดี (นักองค์ทอง)
ครองราชย์ ค.ศ.1630-1640
สมเด็จพระรามาธิบดี (จันท์)
ครองราชย์ ค.ศ.1642–1658
องค์โสที่ 1
ค.ศ.1628-1672
ครองราชย์ ค.ศ.1658–1672
สมเด็จพระรามราชาธิราชแห่งกัมพูชา
ค.ศ.1615-1642
ครองราชย์ ค.ศ.1640–1642
องค์อิ่ม
ค.ศ.?-1658
พระแก้วฟ้าที่ 2
ค.ศ.1652-1677
ครองราชย์ ค.ศ.1673-1674
พระไชยเชษฐาที่ 4
ค.ศ.1656-1725
ครองราชย์ ค.ศ.1675-95/96-
1699/1700-02
/1703-06
พระไชยเชษฐาที่ 3
ค.ศ.1639-1673
ครองราชย์ ค.ศ.1672–1673
สมเด็จพระรามราชาธิราชแห่งกัมพูชา
ครองราชย์ ค.ศ.1674
พระรามาธิบดีที่ 2 (นักองค์ยง)
ค.ศ.1672-1696
ครองราชย์ ค.ศ.1695–1696
ธรรมราชาที่ 3
ค.ศ.1690-1747
ครองราชย์ ค.ศ.1702-03/1706
–09/1738-47
พระแก้วฟ้าที่ 3 (นักองค์อิ่ม)
ค.ศ.1674-1731
ครองราชย์ ค.ศ.1699–1700
/1710–1722
พระรามาธิบดี (นักองค์ทอง)
ครองราชย์ ค.ศ.1692-1757
ครองราชย์ ค.ศ.1755–1758
ศรีธรรมราชาที่ 4
ค.ศ.1706-1748
ครองราชย์ ค.ศ.1747
พระศรีไชยเชษฐ์
ค.ศ.1709-1755
ครองราชย์ ค.ศ.1749–1755
สัตถาที่ 2
ค.ศ.1702-1749
ครองราชย์ ค.ศ.1722–1729/
1729–1736/1749
บรมราชาที่ 5
ค.ศ.1707-1753
สมเด็จพระรามราชาธิราชแห่งกัมพูชา
ครองราชย์ ค.ศ.1775–1779
พระนารายน์ราชารามาธิบดี
ค.ศ.1739-1777
ครองราชย์ ค.ศ.1758–1775
สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพรรณ
ค.ศ.1773–1796
ครองราชย์ ค.ศ.1779-1796
สมเด็จพระอุไทยราชาธิราชรามาธิบดี
ค.ศ.1792–1834
ครองราชย์ ค.ศ.1806-1834
สมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี
ค.ศ.1796–1860
ครองราชย์ ค.ศ.1840–1859
กษัตรีองค์มี
ค.ศ.1815-1874
ครองราชย์ ค.ศ.1834–1840
พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
ค.ศ.1834–1904
ครองราชย์ ค.ศ.1860-1904
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์
ค.ศ.1840–1927
ครองราชย์ ค.ศ.1904-1927
พระองค์เจ้านโรดม พงางาม
ค.ศ.1874-1944
สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส
ค.ศ.1872-1945
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
ค.ศ.1875–1941
ครองราชย์ ค.ศ..1927-1941
นโรดม กานวิมาน นรลักข์เทวี
ค.ศ.1876–1912
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
ค.ศ.1896–1960
ครองราชย์ ค.ศ.1955-1960
พระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์มุนีวงศ์ กุสุมะนารีรัตน์สิริวัฒนา
ค.ศ.1904–1975
สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
ค.ศ.1909–1975
สมเด็จกรมหลวงสีสุวัตถิ์ มุนีพงศ์
ค.ศ.1912–1956
พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา
ค.ศ.1936–
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
ค.ศ.1922–2012
ครองราชย์ ค.ศ.1941-1955
/1993-2004
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ค.ศ.1953−
ครองราชย์ ค.ศ.2004−
สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์
ค.ศ.1944—

[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Kenneth T. So. "Preah Khan Reach and The Genealogy of Khmer Kings" (PDF). Cambosastra. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-07-08. สืบค้นเมื่อ March 2, 2017.