พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(วิชาญ บัวบาน)
-
Phramaha Vicharn.jpg
เกิด 2 พฤศจิกายน 2511
อายุ 50
บรรพชา พ.ศ. 2525
วัด วัดอโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,
พธ.บ., พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,หัวหน้าพระธรรมวิทยากรค่ายวัยใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,อดีตเจ้าอาวาสวัดเลิศอรุณวราราม ตำบลทัพทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน)[1] เป็นพระนักเผยแผ่ พระวิทยากร นักบรรยายธรรม ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 บรรพชาเมื่อ พ.ศ. 2525 ปัจจุบันพระมหาวิชาญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระะวิทยากรค่ายวัยใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ[2] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

พระมหาวิชาญ ฉายาสุวิชาโน นามสกุลบัวบาน ท่านเกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนพ.ศ. 2511 ที่ จังหวัดสุรินทร์ หลังท่านบรรพชาในปี พ.ศ. 2525 ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จ นักธรรมเอก และเปรียญธรรม ๔ ประโยค และเป็นครูสอนปริยัติธรรม วัดปราสาทศิลาราม จังหวัดสุรินทร์ และวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร ต่อมาหลังจากท่านได้สำเร็จปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต ท่านได้ออกปฏิบัติธรรม ณ วิเวกอาศรม โดยการควบคุมให้วิปัสสนากรรมฐานโดย พระอาจารย์ ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ เป็นเวลา 2 ปี ในปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537 และได้ปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี และวัดกันตศีลาวาส จ.นครพนม สาขาวัดหนองป่าพง เมื่อ พ.ศ. 2539

การศึกษา[แก้]

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ในวัยเด็ก เรียนชั้นประถมศีกษา ที่ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จนจบชั้น ป.๖ หลังจากนั้นได้มาศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ที่ในตัวอำเภอที่โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อันเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ จนจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2527 นั้นเอง ท่านก็ได้บรรพชาสามเณรด้วยความศรัทธาที่จะทิ้งทางโลก เพื่อแสวงหาสัจธรรมและรับใช้พระพุทธศาสนา หลังบรรพชาอุปสมบท ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เรียนพระปริยัติธรรม คือ ธรรมะและบาลีควบคู่ไปด้วย สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมระดับนักธรรมชั้นเอก ในปี พ.ศ. 2531 และเปรียญธรรม ๔ ประโยค พ.ศ. 2534 จากนั้นท่านได้ศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (เอกจิตวิทยาสังคม) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 39 ใน พ.ศ. 2537 และสำเร็จปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาธรรมนิเทศ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 11 เมื่อ พ.ศ. 2543 โดยท่านได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องกระบวนฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ตำแหน่งงานทางคณะสงฆ์[แก้]

การทำงานเพื่อสังคม[แก้]

หลังจากท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาธรรมนิเทศ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2543 ท่านได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มาปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่และนำการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีผลงานการเผยแผ่ การอบรมบรรยายธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่

 • พระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วิทยากรค่ายคุณธรรมค่ายธรรมทายาท
 • ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวัดกัลยาณ์ โรงเรียนพระตำหนัก โรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสังขะโรงเรียนสวนส้ม โรงเรียนทวีธาภิเษก และโรงเรียนจิตรลดา
 • วิทยากรโครงการกองทัพธรรม กองทัพไทยการศึกษารวมใจ เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด
 • ดำเนินโครงการประเมินเสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
 • โครงการโพธิสัตว์น้อยและโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (สสส.)
 • ดำเนินโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม วิทยากรกิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน
 • กิจกรรมค่ายวัยใส
 • กิจกรรมธรรมะนำสมัย
 • กิจกรรมธรรมะพัฒนาองค์กร
 • โครงการพัฒนาครูนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ
 • หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ได้ตั้ง "ค่ายธรรมทายาท" ขึ้น เพื่ออบรมคุณธรรมในปี 2541 ที่วัดเลิศอรุณวรารม ต.ทัพทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ค่ายวัยใส"เมื่อปี 2550 และนำค่ายมาสังกัดในฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย


กิจกรรมเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและการปฏิบัติธรรม[แก้]

๑.โรงเรียนวิถีพุทธ

๒.ค่ายวัยใส

๓.ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๔.เครือข่ายพระธรรมวิทยากร

๕.เครือข่ายพุทธอาสาสมัคร

๖.เครือข่ายคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมกาเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ (คขวพ.)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม. เว็บไซต์ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เรียกข้อมูลเมื่อ 30-9-57
 2. www.facebook.com/vipassanathaidhura/photos/a.1403952546541797.1073741828.1403890773214641/1534451870158530/?type=1&theater
 3. www.facebook.com/vipassanathaidhura/photos/a.1403952546541797.1073741828.1403890773214641/1534451870158530/?type=1&theater

รางวัลเชิดชูเกียรติ[แก้]

 • รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จาก สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]