พระมงคลวุฒาจารย์ (ทองพูน ฐิตสีโล)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ชาติภูมิ      

นามเดิม ทองพูน  นามสกุล  สัญญะโสภี โยมบิดาชื่อนายแบบ  สัญญะโสภี  โยมมารดาชื่อนางสมบุญ  สัญญะโสภี เกิดเมื่อวันพุธ  แรม ๔  ค่ำ เดือน ๑๒  ปีวอก ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๔๗๕  ณ บ้านสามกอ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามกอ อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๘๘  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ จากโรงเรียนประชาบาลตำบลสามกอ ๑  (ศรีรัตนานุกูลวัดบ้านแพน) ปัจจุบันคือโรงเรียน  วัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”

บรรพชา

เมื่อวันเสาร์ขึ้น  ๔ ค่ำ  เดือน  ๖  ปีฉลู  ตรงกับวันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ.๒๔๙๒  ณ  วัดบ้านแพน ตำบลสามกอ   อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี  พระปลัดแจ่ม  ฐิตวโร  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์  ตำบลบ้านแพน   อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นพระอุปัชฌาย์ 

อุปสมบท

เมื่ออายุย่างเข้า  ๒๐ ปี  ได้อุปสมบทเมื่อวันเสาร์ขึ้น  ๘ ค่ำ  เดือน  ๗ ปีมะโรง  ตรงกับวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๕  ณ  พัทธสีมาวัดบ้านแพน  ตำบลสามกอ อำเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีพระครูปริยัติคุณูปการ (วาสน์  ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน  เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมคณาภิบาล (บุญมี  เขมธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดมารวิชัย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิบูลธรรมศาสน์ (สังวาลย์ คุตฺตธมฺโม)  เจ้าอาวาสวัดกระโดงทอง  เป็นพระอนุสาวนาจารย์  สำเร็จญัตติจตุตถกรรมวาจา  เป็นพระภิกษุ เวลา  ๐๘.๐๐ น.  หลังจากอุปสมบทแล้ว  ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม  จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙

งานด้านการปกครอง

        พ.ศ.    ๒๔๙๙          เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน

        พ.ศ.    ๒๕๐๐          เป็นพระกรรมวาจาจารย์

                                    (วันที่  ๑๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๐๐)  

        พ.ศ.    ๒๕๑๓         เป็นรองเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน

                                    (วันที่  ๒๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓)

      พ.ศ.    ๒๕๒๗           เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านแพน  

                                    (วันที่  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗)

      พ.ศ.    ๒๕๓๕           เป็นพระอุปัชฌาย์

                                    (วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

      พ.ศ.    ๒๕๓๙           เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเสนา

                                    (วันที่  ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๕)

      พ.ศ.    ๒๕๔๓           เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเสนา

      พ.ศ.    ๒๕๔๕           เป็นเจ้าคณะอำเภอเสนา 

                                     (วันที่  ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

      พ.ศ.    ๒๕๕๒          เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตอำเภอเสนา

                                    (วันที่  ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒)  

      พ.ศ.    ๒๕๕๕          เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนา

                                    (วันที่  ๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕)   

งานด้านการศึกษา

        พ.ศ.  ๒๕๐๓             เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม สำนักเรียนวัดบ้านแพน

        พ.ศ.  ๒๕๒๗            เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดบ้านแพน

                                       - เป็น กรรมการสนามหลวง  แผนกธรรม

        พ.ศ. ๒๕๕๑              เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดบ้านแพน

        พ.ศ. ๒๕๕๒   ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเสนา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม  อำเภอเสนาขึ้น โดยรวมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  ทั้งนักธรรมชั้นตรี  ชั้นโท และชั้นเอก  ของทุกสำนักเรียนในเขตปกครอง รวมจัดการสอนในรูปแบบศูนย์การเรียนเพียงแห่งเดียว โดยให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านแพนเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแล้ว  ก็ยังให้ความอุปถัมภ์การดำเนินงานของศูนย์มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

งานด้านศึกษาสงเคราะห์

          พ.ศ. ๒๕๓๐  ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขึ้นภายในวัดบ้านแพน  เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตอำเภอเสนา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยกรมการศาสนา  ได้พิจารณารับจดทะเบียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ไว้ในความอุปถัมภ์   ตั้งแต่วันที่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๓๖  ตามหนังสือกรมการศาสนา ที่  ศธ ๐๔๐๔/๑๖๐๓๙   และได้รับประกาศอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านแพน  ตามหนังสืออนุญาต ที่ ๗/๒๕๔๒  ลงวันที่  ๒๗ มกราคม  ๒๕๔๒  โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารและประธานกรรมการบริหาร มาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน  

               

เกียรติคุณ

พ.ศ.  ๒๕๕๒  ได้รับพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (รางวัลเสาเสมาธรรมจักร)  ประเภท ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก

พ.ศ. ๒๕๕๒    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร ๑ ไตร  น้ำสรง  พุ่มดอกบัว  ๑  พาน  ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ  ๗๗ ปี  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

        พ.ศ. ๒๕๕๕   ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาจริยศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๕    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าไตร  ๑ ไตร  น้ำสรง  พุ่มดอกบัว ๑  พาน เนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ  ๘๐  ปี  เมื่อวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

         พ.ศ. ๒๕๕๕   สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ประทานผ้าไตรและน้ำสรง ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี  เมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕                             

สมณศักดิ์

พ.ศ.  ๒๕๑๔   เป็น “พระปลัด”  ฐานานุกรมของ  พระเขมเทพาจารย์   เจ้าคณะอำเภอเสนา   วัดหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      พ.ศ.  ๒๕๒๐   เป็น “พระครูปลัด”  ฐานานุกรมของ  พระเทพรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม   วัดพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

พ.ศ.  ๒๕๓๓   ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นโท (จร.ชท.) ในราชทินนามที่ " พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ "

พ.ศ. ๒๕๔๘    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.)  ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๕๔    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ (จอ.ชพ.)  ในราชทินนามเดิม

      พ.ศ. ๒๕๕๙    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ สมเด็จพระนางเจ้า  ฯ  พระบรมราชินีนาถ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ (เป็นกรณีพิเศษ) เป็นพระราชาคณะ  ชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระมงคลวุฒาจารย์”  

มรณภาพ

พระมงคลวุฒาจารย์ มรณภาพเมื่อพฤหัสบดีที่  ๑๗ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๖  น.  ณ โรงพยาบาลมิชชั่น  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ด้วยภาวะติดเชื้อในปอดและหัวใจล้มเหลว สิริอายุ  ๘๖  ปี  ๖๖ พรรษา