พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระชลญาณมุนี,ดร. นามเดิม สมโภช นามสกุล นาคสิทธิเลิศ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง) เป็นบุตรนายโสภณ นาคสิทธิเลิศ นางศรีพล นาคสิทธิเลิศ (กิมไล้ แซ่แต้) บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๓ ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา [1]

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ ป.๙) วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.๙) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมบัณฑิตวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ[แก้]

 • นักธรรมตรี สำนักเรียนวัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
 • นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศึกษาภาษาอังกฤษ (Mid - Warwickshire College of Further Education, United Kingdom)
 • ปริญญาตรี ศน.บ.(ศาสนศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปริญญโท พธ.ม.(พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก ศศ.ด.(ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ปริญญาเอก พธ.ด.(พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน้าที่การงานและผลงาน[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๓๑–๒๕๔๐ (๙ ปี) เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศอังกฤษ

ฝึกระเบียบปฏิบัติแก่พระภิกษุสามเณรชาวต่างชาติ โดยยึดหลักธรรมวินัย จากหนังสือ “นวโกวาท” และปฏิบัติตามหลักสาย [วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต] ในประเทศไทย อบรมหลักธรรมแก่ ชมรม, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, และเรือนจำ (๑๔๕ แห่ง) ภายใต้โครงการองคุลิมาล โดยมีพระภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์เขมธัมโม) เป็นหัวหน้าโครงการโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตให้จัดสวนพุทธธรรมในเรือนจำเพื่อเป็นสถานที่อบรมธรรมแบบถาวร ๙ แห่ง และมีโครงการขยายต่อในอนาคต

 • พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม [2]

โดยสมเด็จพระญาณวโรดม ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส มีบัญชาให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ๓ เดือนต่อมา ได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พร้อมทั้งตั้งสมณศักดิ์เป็น “พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ ศาสนภารธุราธรยติคณิสสรสังฆานุนายก” และในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระปรมินทรธรรมิมหาราชาธิราชเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ พระชลญาณมุนี" พระชลญาณมุนี ท่านได้ทุ่มเท:

  • พัฒนาจิตใจผู้มาฝึกปฏิบัติธรรม โดยเน้นการเข้าใจหลักธรรมและน้อมนำไปปฏิบัติได้จริง โดยวัดเป็น สถานที่ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ แห่งที่ ๙๙
  • พัฒนาส่งเสริมความรู้ แก่พระภิกษุสามเณร และเยาวชนจนสามารถสำเร็จการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก
  • พัฒนาอาคารสถานที่ภายในวัดโดยเน้นความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
  • พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้ร่มรื่น จนได้รับพระราชทานรางวัล "เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ้างอิง[แก้]

ข้อมูลจากโรงเรียนอุทกวิทยาคม ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 1. วรพงษ์ คุณปวโร. ทำเนียบพระราชาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมเมธี,2548.) หน้า 58.
 2. พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม, การบริหารวัดพัฒนาตัวอย่างในเขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2553. หน้า 90-95.