พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระชลญาณมุนี

(สมโภช ธมฺมโภชฺโช)
ชื่ออื่นท่านเจ้าคุณดร.พระมหาสมโภช
ส่วนบุคคล
เกิด25 ธันวาคม พ.ศ. 2508 (57 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 3 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดอุทกเขปสีมาราม ชลบุรี
อุปสมบท6 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
พรรษา38 พรรษา
ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธรรมยุต)
เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม

พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช),ดร.,ป.ธ.3 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ,ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม

ชาตภูมิ[แก้]

พระชลญาณมุนี,ดร. นามเดิม สมโภช นามสกุล นาคสิทธิเลิศ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง) เป็นบุตรนายโสภณ นาคสิทธิเลิศ นางศรีพล นาคสิทธิเลิศ (กิมไล้ แซ่แต้) บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๓ ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา [1]

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ) ป.ธ.๙ วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ พัทธสีมาอุโบสถวัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ป.ธ.9ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมบัณฑิต วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ[แก้]

หน้าที่การงาน[แก้]

  • พ.ศ. ๒๕๓๑–๒๕๔๐ (๙ ปี) เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศอังกฤษ ฝึกระเบียบปฏิบัติแก่พระภิกษุสามเณรชาวต่างชาติ โดยยึดหลักธรรมวินัย จากหนังสือ “นวโกวาท” และปฏิบัติตามหลักสายวัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในประเทศไทย อบรมหลักธรรมแก่ ชมรม, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, และเรือนจำ (๑๔๕ แห่ง) ภายใต้โครงการองคุลิมาล โดยมีพระภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์เขมธัมโม) เป็นหัวหน้าโครงการโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตให้จัดสวนพุทธธรรมในเรือนจำเพื่อเป็นสถานที่อบรมธรรมแบบถาวร ๙ แห่ง และมีโครงการขยายต่อในอนาคต
  • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯอุปถัมภ์)  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. ๒๕๖๔
  • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓
  •   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส  ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙
  •  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอุทกวิทยาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕

รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ[แก้]

สมณศักดิ์,พัดยศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ข้อมูลจากโรงเรียนอุทกวิทยาคม ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

  1. วรพงษ์ คุณปวโร. ทำเนียบพระราชาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมเมธี,2548.) หน้า 58.
  2. พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม, การบริหารวัดพัฒนาตัวอย่างในเขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2553. หน้า 90-95.