พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระครูธรรมธรเทวประภาส, ดร.
(พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี)
พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี
เกิด20 มีนาคม พ.ศ. 2530
อายุ34
อุปสมบท26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
พรรษา11
วัดวัดคุ้งตะเภา
จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก, ป.ธ.๔, น.บ., รป.ม., Ph.D.[1]
ตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา[2], รองเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3[3][4], พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์[5]
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระครูธรรมธร[6]เทวประภาส วชิรญาณเมธี (นามเดิม: เทวประภาส มากคล้าย) น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, น.บ., รป.ม., Ph.D. (20 มีนาคม พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน) รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา[2] และรองเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3[3][4]รูปปัจจุบัน

พระครูธรรมธรเทวประภาส เป็นพระสงฆ์นักพัฒนา เป็นรองประธานมูลนิธิ ๒๕๐ ปี วัดคุ้งตะเภา[7] ผู้ริเริ่มจัดตั้งพุทธมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์ นักเผยแผ่ศาสนาพุทธและแกนนำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์มีผลงานเป็นที่ปรากฏ[8] และได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศในการนำพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยไปเผยแผ่ยังประเทศต่างๆ ในหลายทวีป เช่น สหรัฐอเมริกา[9] สหราชอาณาจักร[1] ญี่ปุ่น เยอรมัน นครรัฐวาติกัน อิตาลี และออสเตรีย ในนามของตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์[10]

ด้วยเหตุที่ท่านเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีผลงานเป็นที่ปรากฏ จึงทำให้ท่านได้รับถวายรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มากมาย จนในปี พ.ศ. 2559 ท่านจึงได้รับพระกรุณาธิคุณ ทรงโปรดให้เข้ารับ "รางวัลเสาอโศก" โล่รางวัลประทานแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากพระหัตถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ[11] ซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติที่มอบถวายแด่ผู้นำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย[12]

ประวัติ[แก้]

พระครูธรรมธรเทวประภาส เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2530 เป็นบุตรของพ่อมานะ และแม่มนรัตน์ มากคล้าย ชาติภูมิคนคุ้งตะเภาโดยกำเนิด บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2542 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสสรมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2553 ตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ พัทธสีมาวัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระสุธรรมญาณ (ทองคำ กมลมหาเถระ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดเจดีย์คีรีวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันพระครูธรรมธรเทวประภาสจำพรรษาอยู่ที่วัดคุ้งตะเภา[13]

หลังจากบรรพชาเป็นสามเณร ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ปี พ.ศ. 2544 และสำเร็จเปรียญธรรม 4 ประโยค ขณะเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในสำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จากนั้นท่านได้กลับมาฝึกปฏิบัติกรรมฐาน และติดตามออกธุดงค์กับพระเถระและครูบาอาจารย์ ในช่วงหลังออกพรรษาของทุกปีไปยังพื้นที่ป่าเขาชนบทจนอายุสมควรแก่การศึกษาอุปสมบท ท่านจึงได้กลับมาสนองงานคณะสงฆ์และชุมชน ทั้งในด้านการเผยแผ่ ด้านการศาสนศึกษา และการปฏิบัติธรรม จนได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา ในปี พ.ศ. 2557[2] โดยท่านได้ศึกษาเล่าเรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในขณะที่กำลังดำรงตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ในปี พ.ศ. 2560 ทำให้ท่านเป็นพระภิกษุชาวอุตรดิตถ์รูปแรกที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกขณะที่ยังคงจำพรรษาอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์[1]

ผลงาน[แก้]

พระครูธรรมธรเทวประภาสฯ เข้าเฝ้ารับประทานรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พระครูธรรมธรเทวประภาสฯ เป็นผู้รับสนองนโยบายคณะสงฆ์และริเริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น โครงการปฏิบัติธรรม การสอนศีลธรรมในสถานศึกษา และโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ จนได้รับถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์[14] ในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่านเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและชุมชน ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน[15] จนปรากฏผลงานหนังสือวิชาการด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่างๆ จนได้รับถวายรางวัล "วัฒนคุณาธร" ในฐานะ 1 ใน 28 พระสงฆ์จาก 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย[16]

ในด้านสาธารณูปการ ท่านได้สนองนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งและดำเนินการโครงการพุทธสังเวชนียสถานมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3 จนสำเร็จ และท่านได้รับพระกรุณาธิคุณทรงโปรดให้เข้ารับ "รางวัลเสาอโศก" โล่รางวัลประทานแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากพระหัตถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่มอบถวายแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย[11]

ในด้านการเผยแผ่ศาสนาพุทธในต่างประเทศ ท่านได้รับสนองนโยบายมหาเถรสมาคม ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย ทวีปยุโรปและอเมริกา โดยได้ปรากฏผลงานการเผยแผ่และการสร้างวัดไทยในต่างประเทศ[17] มีผลงานในการสนองงานย้ายพื้นที่ตั้งวัดระฆังญี่ปุ่นแห่งใหม่ในเมืองไอกาวา จังหวัดคะนะงะวะ (วัดสาขาวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร) ในประเทศญี่ปุ่น[18] และเป็นพระธรรมทูตจำพรรษาชุดแรก และคณะกรรมการชุดบุกเบิกแรกก่อตั้งวัดไทยในต่างประเทศในเมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับอนุมัติจดทะเบียนจาก Charity Commission for England and Wales หรือคณะกรรมการการกุศลประจำอังกฤษและเวลส์ (องค์กรส่งเสริมงานด้านการศาสนาของรัฐบาลอังกฤษ) ให้จัดตั้งขึ้นเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ในต้นปี พ.ศ. 2563[19] และได้รับการรับรองเป็นวัดในกำกับขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม[20]

การศึกษา[แก้]

เกียรติคุณที่ได้รับ[แก้]

รางวัลประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

รางวัลจากองค์กรต่าง ๆ[แก้]

ฐานานุกรม[แก้]

 • พ.ศ. 2563 ฐานานุกรมที่ "พระครูธรรมธร" ในพระธรรมวงศาจารย์ สุวิธานปริยัติกิจ อนุสิฐธรรมสุนทร บวรศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6][22]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 มติมหาเถรสมาคม. (2562). มติมหาเถรสมาคมที่ 80/2562 เรื่อง ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ [พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี พระธรรมทูต ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ]. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [1] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 11-02-2562
 2. 2.0 2.1 2.2 คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์. (2557, 29 พฤศจิกายน). ตราตั้งรองเจ้าอาวาส ที่ 19/2557 [พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี].
 3. 3.0 3.1 หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๙/๐๕๓๖๕ เรื่อง แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
 4. 4.0 4.1 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๓๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓
 5. คำสั่งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอุตรดิตถ์. (2561, 15 มกราคม). ตราตั้งพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 07/2561 [พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี].
 6. 6.0 6.1 คำสั่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคในพระธรรมวงศาจารย์. (2563, 30 มิถุนายน). เรื่อง ตราตั้งฐานานุกรม โดยพระบรมราชานุญาตฯ [พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี].
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิ ๒๕๐ ปี วัดคุ้งตะเภา", เล่ม ๑๓๓ ตอน ๔๔ ง, ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๔๙-๕๐
 8. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงวัฒนธรรม. (2564). ผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [2] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 11-5-64
 9. มติมหาเถรสมาคม. (2561). มติมหาเถรสมาคมที่ 402/2561 เรื่อง ขออนุมัติพระภิกษุไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ [พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี เป็นพระธรรมทูต ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา]. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [3] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10-07-2561
 10. มติมหาเถรสมาคม. (2563). มติมหาเถรสมาคมที่ 578/2563 เรื่อง ขอออกหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ [พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี พระธรรมทูตวัดไทยเลสเตอร์ ยูเค เมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร]. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [4] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 30-10-2563
 11. 11.0 11.1 11.2 สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย. (2559). ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. หน้า 4-5
 12. มติมหาเถรสมาคม. (2559). มติมหาเถรสมาคมที่ 015/2559 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ [พิธีพระราชทานเสาอโศก แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา]. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [5] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 11-1-2559
 13. พระสังฆาธิการไทย. (2563). ทำเนียบพระสังฆาธิการชั้นฐานานุกรม [พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี]. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [6] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5-6-2564
 14. ประกาศศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์. (2556, 20 กันยายน). รางวัลอุตรคุณูปการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ [พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี].
 15. ธีระวัฒน์ แสนคำ. (2563). พระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งหัวเมืองฝ่ายเหนือ : วัฒนคุณาธรานุสรณ์พระครูธรรมธรเทวประภาส. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงวัฒนธรรม. ISBN 978-616-543-687-8
 16. 16.0 16.1 กระทรวงวัฒนธรรม. (2563, 29 กันยายน). ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี].
 17. พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี. (2561). สามฤดูเมืองผู้ดี : ประสบการณ์พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร = UK three season : Thai Buddhist missionary monk experience in the United Kingdom. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ISBN 9786163005052. 365 หน้า.
 18. 18.0 18.1 พระมหาเทวประภาส มากคล้าย. (2563). ฤดูที่ใบไม้เปลี่ยนสี: บันทึกประสบการณ์พระธรรมทูตไทยในประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ISBN 978-616-300-621-9. 255 หน้า
 19. CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES. (2020). WAT MONGKHONWARARAM UK Charity number: 1188901]. [online]. source :[7] Archived from 5-6-2021
 20. มติมหาเถรสมาคม. (2563). มติมหาเถรสมาคมที่ 578/2563 เรื่อง ขอออกหนังสือเดินทางของพระภิกษุที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ [พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี พระธรรมทูตวัดไทยเลสเตอร์ ยูเค เมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร]. [ออน-ไลน์]. แหล่งที่มา : [8] เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 30-10-2563
 21. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์. (2556). ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดอุตรดิตถ์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา [9][ลิงก์เสีย]. เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 27-9-56
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙ ตอน ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒
ก่อนหน้า พระครูธรรมธรเทวประภาส วชิรญาณเมธี ถัดไป
เริ่มตำแหน่ง (ก่อตั้ง) 2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดไทยเลสเตอร์
(วัดมงคลวราราม ประเทศอังกฤษ)

(8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 3 เมษายน พ.ศ. 2563)
2rightarrow.png พระครูวินัยธรกุลธร จิตฺจินฺทรี