ผู้ใช้:Mr.buriram/ThaiHistory

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ท่านสามารถชมได้ ด้วยการ Click ที่ Link

สมัยสุโขทัย
ลำดับ รายพระนาม จุลศักราช พุทธศักราช คริสต์ศักราช รวมปีครองราชย์
(3) ราชวงศ์ศรีนาวนำถุม
1 พ่อขุนศรีนาวนำถุม ไม่ทราบปี - 531 ไม่ทราบปี-1724 ไม่ทราบปี ไม่ทราบระยะเวลาครองราช
(1) ราชวงศ์พระร่วง (120 ปี โดยทับเหลื่อมกับสมัยอยุธยา 27 ปี)
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว) 531-641 1792-1822 1249-1279 30 ปี
2 พ่อขุนบานเมือง 641 1822 1279 1 ปี
3 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พระราม) 641-660 1822-1841 1279-1298 19 ปี
4 พระยาเลอไท 660-685 1841-1866 1298-1323 25 ปี
5 พระยางั่วนำถม 685-709 1866-1890 1323-1347 24 ปี
6 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) 709-730 1890-1911 1347-1368 21 ปี
7 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) 730-761 1911-1942 1368-1399 31 ปี
8 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไท) 761-781 1943-1962 1400-1419 19 ปี
9 พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) 781-800 1962-1981 1419-1438 19 ปี
สมัยอยุธยา
ลำดับ รายพระนาม จุลศักราช พุทธศักราช คริสต์ศักราช รวมปีครองราชย์
(2) ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1, 20 ปี)
1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 712-731 1893-1912 1350-1369 20 ปี
2 สมเด็จพระราเมศวร 731-732 1912-1913 1369-1370 ครั้งที่1 ไม่ถึง 1 ปี
(3) ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1, 18 ปี)
1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) 732-750 1913-1931 1370-1388 18 ปี
2 สมเด็จพระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์) 750 1931 1388 7 วัน
(2) ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2, 21 ปี รวม 41 ปี)
3 สมเด็จพระราเมศวร 750-757 1931-1938 1388-1395 ครั้งที่2 7 ปี
4 สมเด็จพระรามราชาธิราช 757-771 1938-1952 1395-1409 14ปี
(3) ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2, 160 ปี รวม 178 ปี)
3 สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) 771-786 1952-1967 1409-1424 15 ปี
4 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) 786-810 1967-1991 1424-1448 24 ปี
5 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 810-850 1991-2031 1448-1488 40 ปี
6 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 850-853 2031-2034 1488-1491 3 ปี
7 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐา) 853-891 2034-2072 1491-1529 38 ปี
8 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) 891-895 2072-2076 1529-1533 4 ปี
9 พระรัษฎาธิราช 895 2076 1533 4 เดือน
10 สมเด็จพระไชยราชาธิราช 895-908 2076-2089 1533-1546 13 ปี
11 พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) 908-910 2089-2091 1546-1548 2 ปี
ขุนวรวงศาธิราช (ไม่ได้รับการยกย่องเทียบเท่าพระองค์อื่น) 910 2091 1548 42 วัน
12 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) 910-930 2091-2111 1548-1568 20 ปี
13 สมเด็จพระมหินทราธิราช 930-931 2111-2112 1568-1569 1 ปี, การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง
4) ราชวงศ์สุโขทัย (61 ปี)
1 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1) 931-952 2112-2133 1569-1590 21 ปี
2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2) 952-967 2133-2148 1590-1605 15 ปี
3 สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3) 967-972 2148-2153 1605-1610 5 ปี
4 พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4) 972-973 2153-2154 1610-1611 ไม่ครบปี
5 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมเด็จพระบรมราชาที่ 1) 973-990 2154-2171 1611-1628 17 ปี
6 สมเด็จพระเชษฐาธิราช (สมเด็จพระบรมราชาที่ 2) 990-991 2171-2172 1628-1629 1 ปี
7 พระอาทิตยวงศ์ 991-991 2172-2172 1629-1629 36 วัน
(5) ราชวงศ์ปราสาททอง (58 ปี)
1 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5) 991-1018 2172-2199 1629-1656 27 ปี
2 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6) 1018 2199 1656 9 เดือน
3 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7) 1018 2199 1656 2 เดือน 17 วัน
4 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3) 1018-1050 2199-2231 1656-1688 32 ปี
(6) ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (79 ปี)
1 สมเด็จพระเพทราชา 1050-1065 2231-2246 1688-1703 15 ปี
2 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) 1065-1070 2246-2251 1703-1708 5 ปี
3 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) 1070-1094 2251-2275 1708-1732 24 ปี
4 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 1094-1120 2275-2301 1732-1758 26 ปี
5 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) 1120 2301 1758 2 เดือน
6 สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 3) 1120-1129 2301-2310 1758-1767 9 ปี, การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
สมัยกรุงธนบุรี
ลำดับ รายพระนาม จุลศักราช พุทธศักราช คริสต์ศักราช รวมปีครองราชย์
(7) ราชวงศ์ธนบุรี (15 ปี)
1 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมเด็จพระบรมราชาที่ 4) 1129-1144 2310-2325 1767-1782 15 ปี
สมัยรัตนโกสินทร์
ลำดับ รายพระนาม รัตนโกสินทร์ศก พุทธศักราช คริสต์ศักราช รวมปีครองราชย์
(8) ราชวงศ์จักรี
1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1-27 2325-2352 1782-1809 27 ปี
2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 27-42 2352-2367 1809-1824 15 ปี
3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาเจษฎาราชเจ้า) 42-68 2367-2394 1824-1850 27 ปี
4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 68-86 2394-2411 1850-1868 17 ปี
5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยมหาราช) 86-128 2411-2453 1868-1910 42 ปี
6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาธีรราชเจ้า) 128-143 2453-2468 1910-1925 15 ปี
7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 143-152 2468-2477 1925-1935 9 ปี (ที่เป็น 1935 เนื่องจากเวลานั้นให้เริ่มปี เมื่อ 1 เมษายน)
8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระอัฐมรามาธิบดินทร) 152-164 2477-2489 1935-1946 12 ปี
9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สมเด็จพระภัทรมหาราช) 164-ปัจจุบัน 2489-ปัจจุบัน 1946-ปัจจุบัน 65 ปี+